تاریخ نشر: عقرب ۱, ۱۳۹۲
افغانستان / خبرها / ویژه ها | نویسنده/ تهیه کننده: طلوع نیوز

نشست سه جانبه ای میان افغانستان، پاکستان وبریتانیا برای چگونگی گفتگو با باطالبان برگزار میشود

نشست سه جانبۀ سران افغانستان، پاکستان وبریتانیا به میزبانی نُخست وزیربریتانیا برای دهمین بار هفتۀ آینده درلندن، برگزارمی شود. دراین نشست رییس جمهورافغانستان، حامد کرزی، نُخست وزیرپاکستان، نوازشریف ونُخست وزیربریتانیا، دیویدکامرون چگونگی گفتگوهای صلح را با طالبان به بحث خواهند گرفت.

2012072107295947574

درنُهمین نشست سه جانبه تعهد شده بود که تا شش ماۀ دیگر درافغانستان صلح خواهد آمد

این درحالی ست که درنُهمین نشست سه جانبه تعهد شده بود که تا شش ماۀ دیگر درافغانستان صلح خواهد آمد. یک مقام ارشد افغان گفته است که رییس جمهورکرزی از نُخست وزیرپاکستان خواستارتوقف حمله های طالبان درجریان انتخابات سال آینده درافغانستان خواهد شد.

وی همچنان ازرهایی ملابرادراستقبال خواهد کرد، اما خواستارکمک عملی بیشترپاکستان درروندگفتگوبا طالبان خواهد شد تا طالبان به درعربستان سعودی ویا ترکیه دفترسیاسی برای پیشبرد گفتگوها ایجاد کنند.

درماۀ فبروری امسال نُخست وزیرپاکستان درنشست سه جانبه با رییس جمهورکرزی وآصف علی زیرداری رییس جمهورپیشین پاکستان گفت که گام های عملی یی باید برداشته شوند تا درجریان شش ماه یک توافق صلح با طالبان برقرارشود.

اما اکنون که بیشترازشش ماه گذشته است هیچ پیشررفتی با طالبان صورت نگرفته است وروشن نیست که این نشست چه نتیجۀ به همرا خواهد داشت.

آگاهان گفته اند که روابط تاریخی ونزدیک بریتانیا با پاکستان می تواند دربرقراری صلح درافغاسنتان کمک کند. درهمین شماری ازنظامیان بریتانیایی که شمارشان به یکصدوبیست تن میرسید پس ازبرگشت ازجنگ افغانستان با استقبال گرم دربیرون ازساختمان بریتانیا روبه روشدند.

نُخست وزیربریتانیا، دیوید کامرون گفته است که :« این پارلمان بودکه شما را به افغانستان فرستاد وباید که پارلمان ازشما به خوبی استقبال کند.»

آقای کامرون گفته است که وی به فداکاری های نظامیان بریتانیایی که ازسال ۲۰۰۱ تاکنون درافغانستان انجام داده اند افتخارمی کند.

دیوید کامرون افزوده است :« من فکرمی کنم ما نه تنها باید به این ماموریت که انجام دادیم افتخارکنیم بلکه به دست آوردهای مان که از سال ۲۰۰۱ بدست آوردیم نیز باید افتخار کنیم…. زمانی که سربازان بریتانیایی درسال ۲۰۰۱ برای اولین باربه افغانستان رفتند آنجا هیچ ارتش و پولیس وحتا دولتی وجود نداشت، اما شما کمک کردید که یک دولت و یک جامعه درافغانستان تشکیل شودکه خود شان مسؤولیت های امنیتی شان را به عهده بگیرند.»

بریتانیا نزدیک به هشت هزارسربازنظامی درافغانستان دارد وقراراست تا نزدیک به دوماۀ دیگربیش ازنیمی ازآنان ازافغانستان بیرون شوند.

نشست سه جانبه ای میان افغانستان، پاکستان وبریتانیا برای چگونگی گفتگو با باطالبان برگزار میشود

نشست سه جانبه ای میان افغانستان، پاکستان وبریتانیا برای چگونگی گفتگو با باطالبان برگزار میشود