تاریخ نشر: میزان ۳۰, ۱۳۹۲
انتخابات | نویسنده/ تهیه کننده: سحر لیوال - رادیو آزادی

آیساف: نیروهای افغان توانایی تامین امنیت انتخابات را دارند

آیساف یا نیرو های کمک به امنیت در افغانستان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال آینده را در این کشور مهم دانسته و آن را به نفع افغان ها و جامعه جهانی می خواند.

هانیز فیلدمن سخنگوی آیساف در افغانستان به روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفته است که آنان اطمینان دارند که نیرو های امنیتی افغان قادر به تامین امنیت انتخابات اند.

اما وی همچنان تاکید ورزیده است که در صورت ضرورت و تقاضای حکومت افغانستان، نیرو های کمک به امنیت حاضر به همکاری در بخش لوژستیک و تامین امنیت انتخابات در این کشور اند.

« آنچه به ما اطمینان می دهد این است که ارگان های امنیتی افغان تلاش های شان را جهت تامین امنیت هماهنگ می سازند و آنان این کار را به موثریت کامل پیش می برند و به نظر ما این یک پروسه امیدوار کننده است. آنچه را من گفته می توانم این است که کمیسیون مستقل انتخابات و تمام افغان ها باید به گونه کامل به انتخابات توجه داشته باشند.»

آقای فیلدمن افزوده است که آنان از برگزاری انتخابات شفاف،عادلانه و آزاد در افغانستان حمایت می کنند.

با آن که کمتر از شش ماه به برگزاری انتخابات آینده ریاست جمهوری و شورا های ولایتی در افغانستان باقی مانده، وزارت داخله افغانستان می گوید که هنوز هم هفت ولسوالی کشور با تهدید جدی مخالفین مسلح مواجه اند.

به گفته مسوولین حکومتی، به دلیل نا امنی ها تا کنون روند ثبت نام در این ولسوالی ها آغاز نگردیده است.

اما سخنگوی آیساف ابراز امیدواری کرد که نیرو های امنیتی افغان بتوانند در شش ماه آینده امنیت در این ولسوالی ها را تامین کنند.

در عین حال شماری از آگاهان امور، کمک آیساف در تامین امنیت انتخابات را با اهمیت خوانده و می گویند که این نیروها می توانند در تامین امنیت محلات انتخابات نقش مهم داشته باشند.

جنرال عبدالواحد طاقت یکی از این کارشناسان میگوید که این مساله می تواند در بهتر ساختن روحیه نیرو های امنیتی افغان نیز موثر واقع شود:

« تامین امنیت انتخابات به کمک نیروهای آیساف و ناتو بسیار با ارزش است. ناتو می تواند که در تامین امنیت محلات انتخابات بشکل فزیکی نقش ایفا کند و مورال نیروهای امنیتی افغان را بلند ببرد و مورال رای دهندگان نیز بلند می رود.»

تهدیدات امنیتی نه تنها به شورشیان در داخل کشور نسبت داده می شود، بلکه به اساس گزارش ها، شماری از حلقات استخباراتی کشور های همسایه نیز تلاش می کنند تا مانع برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شورا های ولایتی در افغانستان گردند.

شماری از کارشناسان موجودیت نیرو های بین المللی را در کنار نیرو های امنیتی افغان در تامین امنیت انتخابات جهت تامین امنیت بهتر این پروسه ضروری می دانند.

آیساف: نیروهای افغان توانایی تامین امنیت انتخابات را دارند

آیساف: نیروهای افغان توانایی تامین امنیت انتخابات را دارند