تاریخ نشر: قوس ۳۰, ۱۳۹۳
افغانستان / خبرها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

سرپرست ولایت هرات:کابل تصمیم گیرنده نتیجه بررسی است نه هیات اعزامی!

وحیدی :مرکزکشور تصمیم گیرنده  نتیجه بررسی است نه هیات اعزامی!20141220_211311

سرپرست ولایت هرات معتقد است : حلقات داخلی درهرات به منظور جذب حمایت سران حکومت وحدت ملی وبه منظور رسیدن به یک موقف سیاسی ودولتی  تلاش درایجاد بحران درهرات هستند که دراین کارخود موفق نخواهد شد.

سید فضل الله وحیدی سرپرست ولایت هرات  درحاشیه دیدارها وبررسی ادارات دولتی  هیات اعزامی ازکابل به هرات گفت: تشکیل واعزام یک هیات 21 نفری به منظور بررسی وضعیت کلی هرات  دستور رییس جمهور است ونیازاست تا نتایج کلی بعد ازارزیابی به کابل ومسولین انتقال داده شود وبعد ازتصمیم گرفته است .

سرپرست ولایت هرات ،گفته های اخیر نماینده پارلمان وجز هیات اعزامی ازکابل به ولایت  رادرقبال اینکه وی مردم راهرات توهین کرده است ، گفت:به چالش کشیدن وضعیت کنونی ازسوی یک نماینده  موضوع شخصی است ومن درجواب اینکه وی درجلسه ازضعف مدیریتی حکومت محلی موضوعاتی را مطرح کرد، نبود تشکیلات ونیروهای مسلکی را به تناسب موارد خلاف قانون درجامعه عنوان کردم  وچندین مورد خشونت های اجتماعی وفرد که انعکاس در رسانه ها داشته را بیان کردم  نه توهین به یک ملت!

سید فضل الله وحیدی گفت: درصورتیکه یک درصد مردم هرات از حضور وی به عنوان والی این ولایت رضایت نداشته باشد درزودترین فرصت هرات را ترک خواهد کرد !

سید فضل وحیدی گفت: نتیجه  وتصمیم بررسی های هیات اعزامی درقبال هرات به عهده مقامات عالیه رتبه درمرکز کشور است ونیاز نیست که مطالب شخصی درنیمه راه بررسی ها رسانه ی شود وطوری انعکاس داده شود که گوایا درهرات ودرحاکمیت محلی هیچ گونه اراده مدیریتی وجود ندارد وباید درزودترین فرصت  والی این ولایت ، هرات را ترک نماید.

وحیدی گفت: هرات به تناسب ولایت همجوار وحتی کابل ازامنیت بهتری برخوردار است وی وهمکارانش درهرات منتظر تصمیم کلی دولت مرکزی درقبال برکناری وتداوم کار دراین ولایت است .

با گذشته چندماه ازموجودیت نامنی ها ، اختطاف وترور افراد سرشناس درهرات دولت مرکزی تصمیم به اعزام هیات بررسی کننده به هرات وعوامل اخلال گرفت واین هیات تاکنون نتیجه بررسی های خود را به مرکز انتقال نداده است .

هرچند فرهاد مجیدی نمانیده مردم درپارلمان چندی پیش ازادرس هیات ومجمع مدنی هرات والی را 48ساعت تا ترک هرات وقت داده بود بانهم والی هرات معتقد است نیتجه بررسی وتصمیم کار سران حکومت است نه فرد ویا گروه .

سرپرست ولایت هرات:کابل تصمیم گیرنده نتیجه بررسی است نه هیات اعزامی!

سرپرست ولایت هرات:کابل تصمیم گیرنده نتیجه بررسی است نه هیات اعزامی!