تاریخ نشر: قوس ۲۹, ۱۳۹۳
افغانستان / خبرها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

جوانان متخصص افغانستان منتظرپیشنهادکاردرحکومت وحدت ملی

سیدیعقوب عماد رییس  فورم جهانی جوانان با داکتر عبدلله عبدلله رییس اجراییه حکومت وحدت ملی  وهیات همراه شان دیدار کرد.

دراین دیدار که شماری دیگری ازاعضای تیم اجراییه حکومت وحدت ملی حضور داشت.10469282_10152941485794932_8632694848436778260_o

آقای عماد پیرامون عضویت وشناسایی  جوانان مختصص افغانستانی   درترکیب دولت کنونی ونقش افرینی شماری ازجوانان علاقمند خدمت درکشور صحبت نمود.

 رئیس فورم جهانی جوانان درجریان دیدار با داکتر عبدلله گفت: دولت وحدت ملی  مستلزم  جذب کشورهای غربی به منظور سرمایه گذاری خارجی  بورسیه های  تحصیلی به جوانان افغان است .

وی همچنان درارتباط به این موضوع باید اصل شایسته سالاری ازمحروم ترین قشر جامعه جوانان موفق با درجه عالی آموزشی انتخاب شود

سیدیعقوب عماد همچنان گفت: همکاران وی توانسته است جوانان متخصص افغان را دربعضی ازکشورهای جهان شناسایی کنند که بدون هویت رسمی کشورش  درزمینه فضا پیما وفزیک هسته ی فعالیت میکند که دولت وحدت ملی میتواند ضمن  هویت بخشیدن رسمی این جوانان انان را به کشورهای نیازمند این تخصص معرفی کند.تادرکنار کسب درآمد رسمی افتخاری برای دولت ومردم افغانستان باشد.

دربخش دیگری  این دیدارتعارفی،آقای عماد ازافزایش فرار مغزها  به کشورهای خارجی  ازراه های غیر قانونی  بخصوص ترکیه خبرداد وگفت: انعکاس گزارش از مشکلات مهاجرین درترکیه میتواند درکنار مستند سازی  رسانه های افغانستان  درکاهش فرار جوانان به کشورهای غربی نقش داشته باشد . ازاین رو شماری ازخبرنگاران واصحاب رسانه خواهان پوشش این حقایق دربیرون از مرزهای افغانستان هستند.

داکتر عبدلله رییس اجراییه حکومت وحدت ملی ضمن استقبال از  طرح های اقای عماد گفت :دولت وحدت ملی دولت همه مردم افغانستان است وبخصوص جوانان متخصص میتواند در رونق کار خدمتگزاری به مردم  نقش داشته باشند

رییس اجراییه حکومت وحدت ملی از اقای عماد خواست تا شماری ازافراد مختصص را جهت ارزیابی واغاز فعالیت رسمی درافغانستان معرفی کنند .

دکتر عبدلله همچنان ازپشنهاد اقای عماد دربخش مستندسازی وتهیه گزارش ازمهاجرین افغان درترکیه  توسط رسانه های داخلی استقبال نمود وگفت:به زودی این برنامه رابعد تکمیل اعضای کابینه دولت وحدت ملی  عملی خواهد ساخت..

دراین دیدار تعارفی عبدالعظیم ظاهری واقای داود اعضای فروم جهانی ، سید طیب جواد  وصلاح الدین ربانی اعضای تیم اجراییه حکومت وحدت ملی  حضور داشتند.

سید یعقوب عماد که رهبری تیمی ازجوانان متخصص افغان را برعهده دارد معتقد است : حضور جوانان تحصیل کرده دربخش های مدیریت اجتماعی ، سیاسی ،فرهنگی وامنیتی میتواند درپیشرد امورات  دولتی وتقویت نظام مردم سالاری  تاثیر گذار باشد.

این دیدار وگفتگو ها درحالی صورت می گیرد که ازآغاز حکومت وحدت ملی بارها رییس جمهور غنی ازسهم گیری جوانان تحصیل کرده درمدیریت های ادارات دولتی  وکارافرینی طرح های عمرانی  خبرداده بود.

این دومین دیدار رسمی اقای عماد بعد از رییس جمهور با اقای عبدلله می باشد .

خبرگزاری افق

جوانان متخصص افغانستان منتظرپیشنهادکاردرحکومت وحدت ملی

جوانان متخصص افغانستان منتظرپیشنهادکاردرحکومت وحدت ملی