تاریخ نشر: میزان ۲۹, ۱۳۹۲
فرهنگ و هنر | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

ملل متحد خواستار دادن نقش بشتر برای جوانان افغان شد

سازمان ملل متحد از رهبران جهان وافغانستان میخواهد تا به چالش های جوانان درکشورهای شان پایان بدهند ونیز به جوانان نقش بیشتری داده شود.

نماینده گی سازمان ملل متحد در افغانستان گفته استکه کار با جوانان وکار برای جوانان از اولویت های کاری این سازمان است.

درهمین حال سازمان ملل متحد به پاسداری از روز جهانی جوانان جشنواره موسیقی را در برابر مجسمه بودا ولایت بامیان به راه انداخت.

در روز جهانی جوانان بامیان میزبان نُخستین وبزرگترین جشنواره موسیقی درکشوربود.

سازمان ملل متحد این جشنواره موسیقی را برای بزرگداشت ازروزجهانی جوانان راه اندازی کرده بود.

یک از اعضای نماینده یونما درافغانستان گفته است که :« کار کردن با جوانان وکار برای جوانان در اولویت های کاری سرمنشی ملل متحد قرار دارد.تمامی کشورهای عضو سازمان ملل متحد مسؤولیت دارند تا برای تامین حقوق جوانان وحل چالش های آنان تلاش کنند.»

حضور مردم به وِِیژه جوانان زنان ونوجوانان دراین جشنواره چشمگیر به نظر می رسید.

دراین جشنواره کودکان نیز برای صلح آواز خوانی کردند.

این کودکان گفته اند که گذشته را باید فراموش کرد ونگاه به آینده کرد.

یکی از این آوزا خوانان کوچک تاکید می ورزد که ازجنگ خسته شده است.

آوزا خوان، فرزانه گفته است که :« مه نمی دانم کسانی که جنگ می کنند چی قسم انسان استند همه گی را وحتی خانواده های شان را ناراحت میکنند.ما دیگر جنگ را نمی خواهیم.»

همزیستی، تامین صلح،پایان جنگ وخشونت،بسیج شدن جوانان، مبارزه با فساد از پیام های بودند که دیگر هنرمندان دراین جشنواره از طریق آهنگ های شان به مردم رساندند.

آواز خوان، وحید قاسمی گفته است که :« جوانان باید به گونه بسیج شوند ودربرابرهر نابرابری که در جامعه می بینند واکنش نشان دهند وخاموش نباشند در گذشته این گونه بود ولی حالی این گونه نیست وشاید دلیل این است که جوانان مایوس شده اند چرا که در کشورمان مشکلاتی زیادی اند که جوانان ما را مایوس کردند.»

آواز خوان، فردین فاخر گفته است که :« من تا زمانی فریاد خواهم زد که بدانند عاملان حمله های انتحاری که این کارشان خوب نیست ومردم را دیگر نکشند.»

آواز خوان، آریانا سعید گفته است که :« آهنگ خواندن یگانه راۀ است که می شود هر پیامی را به مردم رساند وصدای صلح خواهی را بلند کرد وبه جهان نشان داد که ما صلح میخواهیم.»

انجام حرکات ورزشی بخشی دیگری ازاین جشنواره بوده است.

واما جوانان بامیان تنها راه اندازی این گونه برنامه ها را بسنده نمی دانند آنان گفته اند که باید حکومت در زمینه های دیگر نیز به جوانان توجه کند.

جشنواره موسیقی در بامیان به مناسبت روز جهانی جوانان درنُخست با مخالفت ملایان این ولایت روبرو شد، اما بعدتر واکنش تند جوانان وفعالان جامعه مدنی را به همراه داشت
این جشنواره موسیقی دربرابر مجسمه منهدم شده بودا با تدابیر شدید امنیتی برگزارشد.

ملل متحد خواستار دادن نقش بشتر برای جوانان افغان شد

ملل متحد خواستار دادن نقش بشتر برای جوانان افغان شد