تاریخ نشر: میزان ۲۹, ۱۳۹۲

جنبش ملی متهم به غصب زمین درشمال افغانستان شد

کمیسیون خاص بررسی و مطالعه بر اعمال، روز دوشنبه حکومت جنبش ملی را به دست داشتن در غصب زمین در شمال کشور، متهم ساخت.

parliament-voting-budgetرییس کمیسیون بررسی براعمال حکومت، زلمی مجددی با ابراز این مطلب، افزوده است که غضب گُستردۀ زمین ازسوی همین حزب آغاز شده و هنوز هم ادامه دارد. اما سخنگوی حزب جنبش این گفته ها را به شدت رد کرده وتاکید کرده است که این حزب درغضب زمین ها به ویژه درشمال کشور دست ندارد.

این در حالی است که شماری از نماینده گان مردم در مجلس یک باردیگر خواهان افشای نام های غاضبان بزرگ زمین درکشور شده اند.

اگرچه، کمیسیون بررسی براعمال حکومت گزارش هشت ماهه اش را دربارۀ غضب زمین به مجلس نماینده گان ارائه کرده است، اما رییس این کمیسیون گفته است که عدم همکاری حکومت با این کمیسیون باعث شده است که آنان نتوانند به نام های غاضبان اصلی زمین دست پیدا کند. وی افزوده است که غضب زمین به گونهء گسترده ازسوی حزب جنبش درشمال کشور آغازشده است و هنوزهم جریان دارد.

زلمی مجددی گفته است: « آغازغضب زمین به شکل گُسترده ازسوی حزب جنبش ملی بوده است و این غضب زمین ها درشمال کشورهنوز هم جریان دارد و هیچ کسی نمیتواند ازاین کار چشم پوشی کند.»

اما سخنگوی حزب جنبش این گفته ها را یک دسیسه دربرابر این حزب خوانده و آن را به شدت رد کرده است.

سخنگوی حزب جنبش ملی افغانستان، بشیراحمد ته ینج گفته است: « حلقاتی دسیسه های دربرابر حزب جنبش ملی به راه انداخته اند واین کمیسیون نیزآله دست این حلقات شده است و موضوع غضب زمین ازسوی حزب جنبش ملی را به شدت رد می کنیم و این از واقیعت به دور است.»

درهمین حال شماری از نماینده گان مجلس خواهان افشای نام های غاصبان اصلی زمین درکشور شده اند.

نمایندۀ مردم تخار درمجلس نماینده گان، قدرت الله ذکی گفته است: « کسانی که درولایت تخار، دربدخشان درکابل و حتی بسیاری از بخش های ولایت بلخ که غضب شده اند باید غاضبان آن شناسایی و افشا شوند، چرا این کار انجام نمیشود و تنها شماراندکی از غاضبان ردهء دوم و سوم افشا میشوند.

ازسوی هم، قرار است مجلس نماینده گان وزیران زراعت ومالداری، شهرسازی، دفاع ملی و شهردار کابل برای وضاحت دربارۀ زمین های غضب شده و نیز بررسی اسناد نام های کسانی که درغضب زمین متهم شده اند به زودی به مجلس نماینده گان فرا خوانده شوند.

جنبش ملی متهم به غصب زمین درشمال افغانستان شد

جنبش ملی متهم به غصب زمین درشمال افغانستان شد