تاریخ نشر: قوس ۴, ۱۳۹۳

کشاورزان هرات تخم بذری اصلاح شده دریافت می‌کنند

اداره کشاوزی هرات ازتوزیع 550 تن تخم اصلاح شده بذری  به شماری از کشاورزان دردو ولسوالی این ولایت خبرداد.

به گزارش افق، مسولان اداره زراعت هرات می‌گویند: تخم‌های بذری اصلاح شده درگذشته درافزایش محصلات به دنبال داشت ودرجریان چند سال اخیر درمواقع کاشت بذر این اداره به همکاری download (1)نهادهای خارجی  وشماری ازکشاورزان آموزش دیده داخلی، تخم‌های اصلاح شده بذری را بین کشاورزان توزیع می‌نمایند که طرح کنونی ازجمله برنامه‌های هرسال این اداره می‌باشد.

سید فضل الله وحیدی  سرپرست ولایت هرات که برنامه  توزیع حضور داشت گفت:  توجه دولت  درزمینه تقویت وآموزش کشاروزان  درافزایش محصولات کشاورزی تاثیر گذار خواهد بود.

طرح نخست این برنامه درولسوالی گذره آغاز شده است ودرگام بعدی ولسوالی انجیل از این تخم‌های اصلاح شده استفاده خواهد کرد.

براساس بررسی های اداره کشاورزی هرات این دو ولسوالی  بنابه داشتن منابع ابی کافی وساحات بیشتر زیرکشت مقدار تخم اصلاح شده بیشتر توزیع خواهد شد ودیگر ولسوالی‌ها به تناسب مقدار زمین تحت کشت آبی بذر اصلاح شده توزیع می‌گردد.

خبرگزاری افق

کشاورزان هرات تخم بذری اصلاح شده دریافت می‌کنند

کشاورزان هرات تخم بذری اصلاح شده دریافت می‌کنند