تاریخ نشر: میزان ۲۸, ۱۳۹۲
آموزش / ورزش | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

برگزاری کارگاه مربی گری فوتبال در کابل

فدراسیون فتبال افغانستان گفته است که کارگاۀ مربی گری درجه دوم فتبال روزسه شنبه درکابل برگذارشد.

football_coaching_trainingاین کارگاه ازسوی فدراسیون جهانی فتبال یا فیفا برای بیست روز درفدراسیون فتبال افغانستان برگذارشده است. دراین کارگاه بیست مربی از ولایت های کابل، سرپل، هرات، تخار وننگرهارشرکت کرده اند.

فدراسیون فتبال افغانستان برگذاری این کارگاه برای پیشرفت وگسترش فتبال درکشور و نیز درارتقای مهارت های فنی و حرفه یی فتبالران کشورموثرمیداند.

سرمربی تیم ملی فتبال، یوسف کارگرگفته است که :« این نُخستین باری است که فیفا در افغانستان کارگاۀ مربی گری درجه دوم را برگذارمیکند و ما امیداریم که این مربیان ما بتوانند از این کارگاه بخوبی استفاده کنند تا درآینده ما صاحب مربیان درجه اول فیفا شویم.»

مدرس فیفا، حدشیرپورنعمت گفته است که :« این مربی ها پس ازیک دورآزمون برای شان مدرک مربی گری درجه دوم داده میشود و این ها میتوانند بخوبی در پیشرفت فتبال درافغانستان موثرباشند.»

این نُخستین باری است که فیفا کارگاۀ مربی گری درجه دوم را درافغانستان برگذارکرده است و مربیان که گواهینامه از این کارگاه بدست می آورند، پس ازسه سال کارعملی برای آزمون مربی گری درجه اول آماده خواهند شد.

برگزاری کارگاه مربی گری فوتبال در کابل

برگزاری کارگاه مربی گری فوتبال در کابل