تاریخ نشر: عقرب ۱۸, ۱۳۹۳

طالبان یک ملی بس را درشیندند اتش زدند

افراد وابسته به گروه طالبان صبح امروز درولسوالی شیندند درغرب هرات با حمله وتهدید مسافرین را پیاده نموده و ملی بس حامل آنان  را آتش زدند.

یک مسافر ازمحل درتماس به خبرنگار ما گفت: طالبان تهدید کردند :استفاده ازاموال دولتی حرام بوده ودرصورت مشاهده با مسافرین هم برخورد خواهد کرد.iof0gw

ولسوالی شیندند یکی ازمناطق نامن درهرات است که هرازگاهی طالبان حرکات مشابهی انجام میدهند.

درتماس مکرر خواستیم دیدگاه  ولسوالی این منطقه را داشته باشیم که موفق نشدیم.

سرقت امبولانس بیمارستان دولتی وحمله راکتی وتهدید دانش اموزان  دختر به مدرسه ازجمله مواردی است که طالبان مسولیت ان راقبلا نیز برعهده گرفته بودند.

طالبان یک ملی بس را درشیندند اتش زدند

طالبان یک ملی بس را درشیندند اتش زدند