تاریخ نشر: میزان ۲۳, ۱۳۹۳

کاهش تولید وصادارات قالین افغانستانی نگران کننده است

بی توجهی دولت درزمینه رشد تولید وصادرات قالین افغانستانی  باعث شده  تا 150 هزار فنی کار این بخش درغرب کشور ازکار دست بکشند.

به گزارش خبرگزاری افق ازهرات،اتحادیه تولید وصادرکنندگان قالین درغرب کشوراز کاهش 50 درصدی تولیدوصادرات انواع قالین افغانستانی اظهار نگرانی میکند  وبراین باوراست حکومت جدید ghalin-e-herat (1)به صنعت توجه کند زیرا درگذشته  نزدیک به 300 هزار باشنده غرب کشور مشغول به این حرفه بودند.

عبدالرسول فایق رئیس اتحادیه صادر کنندگان قالین درهرات گفت:کم توجهی دولت به صنعت قالین، نبود بازار مناسب برای فروش درداخل وخارج کشور و جنجال های انتخاباتی باعث شد تا این صعنت به رکود مواجه شود

 فایق علاوه نمود:تولید، پروسس وصادرات نزدیک به 300 هزار باشنده های ولایت های غرب کشوررا مشغول به کار نموده بود واین روند باعث شد تا شمار صنعت کاران به 150 هزار نفر کاهش پیدا کند درحالیکه دوسال قبل درمجموع 300 هزار نفربه صورت مستقیم وغیر مستقیم ازاین کار درامد داشتند.

ازسوی دیگربا آنکه دراین اواخر قالین افغانستان از میان15 کشور اشتراک کننده در نمایشگاهی در چین مقام نخست را گرفت، ولی نبود زمینه مناسب  صادرات قالین به کشورهای اروپایی سبب شده که تنها  ده در صد این تولیدات به  آن کشور ها صادر شود.وپاکستان ازهمین میزان هم توانسته قالین افغانستانی را با مارک تولید پاکستان به کشورهای اروپایی صادر کند

هم اکنون قالین های ماشینی با رنگ وظاهر عالی ازکشورهای منطقه به کثرت دربازار یافت میشود که هیچگاه کیفیت وداوم تولید مشابه داخلی را ندارد.

 حاجی عبدالله رئیس صنف قالین فروشان درهرات براین باوراست:دولت جدید مستلزم برتوجه به صنعت بومی مردم است و اگر کم توجهی در زمنیه این صنعت همانند گذشته ادامه پیدا کند در آینده نه چندان دور منابع تولید قالین در هرات به صفر می رسد.

تولید قالین افغانستان درگذشته یکی از صنعت های بومی نفیس بوده که درسطح کشورهای منطقه بی نظیر بوده است

بروزجنگ های سه دهه اخیرباعث شد که این صعنت جایگاه خودرا ازدست بدهند وباانکه پیش بینی میشد درجریان 13 سال اخیر بهبود قابل ملاحظه ی دراین صنعت رو نما شود بانهم  موجودیت فساد درنهاد های داخلی زمینه رشد این صعنت را درنیمه راه  ثابت نگه داشت.

خبرگزاری افق

کاهش تولید وصادارات قالین افغانستانی نگران کننده است

کاهش تولید وصادارات قالین افغانستانی نگران کننده است