تاریخ نشر: میزان ۱۶, ۱۳۹۳

بازداشت متهمان به قتل وفروش مشروبات الکلی در ولایت غور

پولیس درولایت مرکزی “غور” هفت تن  را به اتهام قتل، دزدی وفروش مشروبات الکلی بازداشت نمود.

جنرال احمد فهیم  “قایم”رییس پولیس ولایت غور گفت:درجریان عملیات تجسسی پولیس شماری ازمتخلفین همراه با سلاح ومشروبات الکلی بازدشت شدند.52

به گفته رییس پولیس “غور” دراین عملیات ،قاتل یک افسرپولیس ، دو دزد حرفوی،وچهار فروشنده  مواد الکلی بازداشت شدند.

ازنزد این افراد دوسلاح کمری ومقادرزیاد شراب نیز ضبط شده است.

جنرال “قایم”همچنان گفت پرونده این افراد به ارگان های عدلی وقضایی واگذار شده است.

 فروش مشروبات الکلی درافغانستان مقایر با قوانین  بوده وبا متخلفین مطابق قانون جزایی این کشور برخورد میشود.

خبرگزاری افق

بازداشت متهمان به قتل وفروش مشروبات الکلی در ولایت غور

بازداشت متهمان به قتل وفروش مشروبات الکلی در ولایت غور