تاریخ نشر: میزان ۱۶, ۱۳۹۳

نگرانی ها از بیکاری جوانان تحصیل کرده در بامیان

جوانان در سال های اخیر با تمامی مشکلات که  بر سر راه شان داشتند تلاش به ادامه تحصیل نموده تا این کشور ویران شده را بازسازی نمایند.

در این سال ها میلیون ها جوان بعد از دوازه سال تعلیم از مکاتب فارغ شدند و چشم امید به نتایج امتحان کانکور بستند .bamiyan-3

بخش از این جوانان با آرزوی های بلند که در سر داشتند شامل دانشگاه ها شده و تحصیلات عالی شانرا ادامه دادند.

در این ایام با مشکلات متعدد مبارزه کردند ، گرسنگی کشیدند، پیاده راه رفتند ، حرف های بالا و پائین از هر سو شنیدند همه این ها را به امید فراغت از دانشگاه ها هضم کردند.

اینکه مشکلات جوانان در همین جا خلاصه میشود یا مشکلات بیشتر از آن دامن گیر جوانان در جامعه  میشود

ظفر بامیانی از فعالین مدنی بامیان میگوید نبود فرصت های شغلی مناسب برای جوانان تحصیل کرده تبدیل به یک مشکل عمده در برابر نسل نوین شده است.

او میگوید” ادامه بیکاری جوانان پیامد های ناگوار خواهد داشت این پیامد ها ممکن مهاجرت های غیر قانونی ، اعتیاد به مواد مخدر و رو آوردن به مخالفت با نظام باشد”

مشکلات دختران بیشتر از پسران گفته میشود زیرا آنان با محدودیت های بیشتر رو برو بوده و فرصت های بیشتر از آنان گرفته میشود.

دختران در زمان تحصیل به دلیل مشکلات امنیتی حتی دست از ادامه تحصیل می بردارند و خانه نشین میشوند.

تعداد هم که وارد دانشگاه ها میشوند با مشکل نبود امکانات در ولایات رو برو شده و حتی ترک تحصیل میکنند.

ندادن فرصت های کاری برای جوانان تحصیل کرده از مشکلات دیگر است که بر آمار بیکاران افزوده است.

جوانان که از دانشگاه ها فارغ میشوند تجربه کاری برای بست های مورد نظر نداشته و استخدام نمیشوند.

حسین داد احمدی فعال مدنی در بامیان خواهان تعدیل قانون خدمات ملکی شده تا برای جوانان فرصت های بیشتر داده شود.

آقای احمدی افزود” یک مشکل عمده مشکل فرهنگی است که به جوان به فکر جوان ارزش داده نمیشود، کوشش میشود تا برای جوانان فرصت داده نشود”.

جوانان تحصیل کرده که سال های بیشتر بیکار و یا هم کار مناسب برای شان پیدا کرده نمیتوانند ناچار راه مهاجرت های غیر قانونی را در پیش میگرند تا در کشور های دیگر حتی کار های ساختمانی را انجام بدهند.

برخی از این جوانان که ممکن صد ها هزار افغانی تا فراغت از دانشگاه برای دولت هزینه داشته به دلیل همین مشکلات به اعتیاد رو آورده و معتاد به مواد مخدر میشوند.

خبرگزاری افق

نگرانی ها از بیکاری جوانان تحصیل کرده در بامیان

نگرانی ها از بیکاری جوانان تحصیل کرده در بامیان