تاریخ نشر: سنبله ۲, ۱۳۹۳

آزادی وتخفیف درمجازات زندانیان به دستور حامدکرزی

مقامهای محلی درولایت فراه ازآزادی 18 زندانی وتخفیف مجازات 33 زندانی دیگربراساس فرمان ریاست جمهوری خبرمیدهند.

به گزارش افق، جاوید افغان سخنگوی والی فراه گفت :به مناسبت عبد سعید فطر طبق حکم  ۶۲ مقام ریاست جمهوری کشور۱۸ تن از زندان مرکزی ولایت فراه  ازindex.jp_ حبس رها و درمجازات ۳۳ تن دیګر تخفیف به عمل آمده است

سخنگوی والی فراه اشاره به پرونده جرمی اشخاص ازاد شده نکرده وعین حال گفت: این افراد مطابق بامعیارهای فرمان برابر بودند وازین روشامل بخشش شدند.

اینکه پرونده جرمی این افراد سیاسی بوده یا جنایی هنوز مشخص نیست.

ولایت فراه ازجمله ولایات نسبتآ نامن درغرب کشور است که بیشتر شورشیان طالب بعد ازدستگیری روانه زندان مرکزی این ولایت میگردند.

خبرگزاری افق

آزادی وتخفیف درمجازات زندانیان به دستور حامدکرزی

آزادی وتخفیف درمجازات زندانیان به دستور حامدکرزی