تاریخ نشر: قوس ۹, ۱۳۹۶

طرح کاهش قیمت مواد نفتی از سوی حکومت تأیید شد

کابینه افغانستان طرح کاهش قیمت مواد نفتی که از سوی وزات مالیه در نشست روز گذشته وزرا مطرح شده بود را تأیید کرد.

ارگ ریاست جمهوری با نشر خبرنامه‌ی گفته است که وزارت مالیه با طرح کاهش قیمت مواد نفتی به کابینه گفته است که قیمت مواد نفتی بر اساس فیصله کابینه در سال ۱۳۹۰ به سیستم اسیکودای ریاست عمومی گمرکات تعیین تعیین شده بود، ولی در طول سال‌های گذشته این قیمت‌ها در بازرهای جهانی نوسانات بزرگ داشته است.

اکلیل حکیمی وزیر مالیه کشور افزوده که نیاز است قیمت مواد نفتی در سیستم‌های گمرگی مطابق نرخ روز تعیین شود. وی پیشنهاد کرده که قیمت مواد نفتی برای سه ماه زمستان سال روان از ۱۲ فیصد به ۶ فیصد که قیمت فی تن از ۱۵۱ دالر به ۹۷ دالر، قیمت فی‌تن پترول و دیزل از ۶۰۰ دالر به ۴۵۰ دالر و قیمت سوخت‌ هوایی از ۱۱۶۵ دالر به ۴۵۰ دالر کاهش یاید.

وزیر مالیه کشور گفته که این تغییرات علاوه بر کاهش قیمت‌ها، جلوی قاچاق مواد نفتی را نیز می‌گیرد و دولت می‌تواند ثبات قیمت‌ها را از طریق قراردادها حفظ کند.

خبرنامه افزوده که کابینه تصمیم گرفته تا وزارت مالیه پس از کاهش قیمت‌ مواد نفتی با استفاده از قیم ‌platts  ساحه جنوب آسیا جمع  CIf الی سرحد افغانستان در هرماه چک کند و در هر سه ماه قیمت‌های جدید را شامل سیستم گمرکات کند.

در جلسه روز گذشته کابینه همچنان واردات تیل  A80 نیز مورد تأیید قرار گرفته است و تصریح شده تا روند فروش آن نظارت شود.

این درحالی است که پیش از این همواره شکایت‌های در مورد عدم کیفیت مواد نفتی و قاچاق آن در کشور وجود داشته است.

لطفا شما هم نظرتان را در این مورد ثبت کنید

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

طرح کاهش قیمت مواد نفتی از سوی حکومت تأیید شد

طرح کاهش قیمت مواد نفتی از سوی حکومت تأیید شد