تاریخ نشر: اسد ۲۰, ۱۳۹۳

نخستین فرهنگ‌سرای کشور درهرات تاسیس شد

اولین فرهنگسرای که به همت مدیران ماهنامه دوربین درولایت هرات ایجاشده وبنام فرهنگسرای دوربین نیزمسمی شده است ونخستین مرکز درنوع خود درسطح کشور است که ,شامل بخش های تحقیقی وپژوهشی وموزیم دایمی رسانه های چاپی حوزه غرب کشورمیباشد.

به گزارش افق  درمراسم تاسیس این فرهنگسرا شماری ازشخصیت های  فرهنگی ، جامعه خبرنگاری هرات  و والی هرات اشتراک ورزیده بود.

سید فضل الله وحیدی والی هرات ازگشایش این فرهنگسرا ابرازخرسندی نمود ودرعین حال خلاقیت های جوانان مبتکر این ولایت راارزنده توصیف نمود.

نوراحمد کریمی مدیرمسول ماهنامه دوربین  ومسول عمومی فرهنگسرامیگوید”  فرهنگسرای دوربین دارای بخش های پژوهشی ,تحقیقاتی ,کتابخانه وانترنیت میباشد که خدمات انترنیتی رابه خبرنگاران وزنان بصورت کاملارایگان ارائه میدهد ودرکنارآن .اولین موزیم رسانه های چاپی حوزه غرب کشورکه درزیرمجموعه فرهنگسرای دوربین ایجادشده است شامل مجلات ,کتب وآثارچاپی فرهنگیان حوزه غرب کشورمیباشد.و تمامی خدمات  علمی  این فرهنگسرا  که دراختیار دانشجویان  وپژوهشگران  قرار میگیرد به صورت  رایگان خواهد بود.

کریمی علاوه نمود:درین موزیم نزدیک به سه هزاروپنجصد جلب کتاب ازمولفین ولایت هرات ونیزهفتصد مجله , شامل یکصد جلد مجله مهاجرین ویکصد جلد مجله مجاهدین نگهداری میشود .

اریارئوفیان رئیس اطلاعات وفرهنگ نیزتوجه به حفظ داشته های فرهنگی رایکی ازاولویت های این اداره میداند ومیگوید “ریاست اطلاعات وفرهنگ ازهمه امکانات بخاطرارتقای سطح فرهنگ بهره میگیرد.این نخستین  فرهنگسرا درنوع خود درسطح کشور اعلان شده، که ازسوی یک نهاد خصوصی  رهبری می شود.

خبرگزاری افق

نخستین فرهنگ‌سرای کشور درهرات تاسیس شد

نخستین فرهنگ‌سرای کشور درهرات تاسیس شد