تاریخ نشر: اسد ۱۸, ۱۳۹۳

مدیر حج وارشاد ولسوالی “دولینه ” ولایت غور به اتهام بمب گذاری وقتل مقام‎‌های امنیتی بازداشت شد

ملانور احمد مظهرمدیر ارشاد حج واوقاف ولسوالی  قصد داشت  یک بمب را درمسیرراه  عمومی جاسازی نمائید. که ازسوی پولیس همراه با ماین گرفتار شد فرد مذکور اموزش بمب گذاری را درپاکستان فرا گرفته است.

به گزارش افق به نقل  ازفرمانده پولیس ولایت غورمسوول ماین گذاری ها وانفجارات درولسوالی دولینه همراه با یک تن دیگر دستگیرشد این افراد  زمانی دتسگیر شدند با انفجاریک ماین یک تانک پولیس

غور از چندی بدینسو دستخوش ناامنی‌های گسترده‌ی بوده و در آخرین مورد 14 غیر نظامی در این ولایت پس از تثبیت هویت هزارگی‌ شان تیر باران شدند.

غور از چندی بدینسو دستخوش ناامنی‌های گسترده‌ی بوده و در آخرین مورد 14 غیر نظامی در این ولایت پس از تثبیت هویت هزارگی‌ شان تیر باران شدند.

را تخریب سرپرست قوماندانی با دوپولیس دیگرکشته ویک تن زخمی شد ومیخواستند که ماین دیگر را درمسیر پولیس جابحاه نمایند که با ماین دست داشته شان دستگیر شدنداین فرد مدیر ارشاد وحج اوقاق ولسوالی دولینه میباشد

جنرال احمد فهیم قایم فرمانده پولیس ولایت غور گفت: این فرد ملانور احمد مظهرمدیر ارشاد حج واوقاف ولسوالی  و مسوول تمام ماین گذاری ها وانفجارات دراین ولسوالی میباشد او درانفجاری ماین کناری جاده  انتخابات 24 جوزاکه قوماندان قبلی این ولسوالی زخمی شد درانفجاری که معاون مدیریت امنیت ملی دولینه کشته شد ودیروزهم دراثری ماین که این ها جابیجاه نمودند سرپست قوماندانی امنیه دوم سارن کریم داد  دولینه همراه با دوپولیس کشته شد ویک تن زخمی شد بعد از انیکه میخواستند یک ماین دیگر را جابجاه تا با امدند پولیس درمحل انفجار  مورد هدف قرار دهند باماین ها دستگیر شدند وی میگوید این افراد درپاکستان  اموزش داده شده است.

بازداشت کارمند اداره حج اوقاف به اتهام بمب گذاری تازه ترین مورد درنوع خود بوده ودرصورت اثبات میتواند پیامدهای بی اعتمادی میان دولت ومردم درمنطقه داشته باشد.

ازسوی دیگر تاکنون طالبان عضویت این فرد را درپیوند به همکاری وفعالیت های ضد دولتی خود تایید یا رد نکرده است

اسحاق قریشی- هرات

مدیر حج وارشاد ولسوالی “دولینه ” ولایت غور به اتهام بمب گذاری وقتل مقام‎‌های امنیتی بازداشت شد

مدیر حج وارشاد ولسوالی “دولینه ” ولایت غور به اتهام بمب گذاری وقتل مقام‎‌های امنیتی بازداشت شد