تاریخ نشر: اسد ۱۴, ۱۳۹۳

رویارویی قلم به دستان دوجریان انتخاباتی و فرضیه برگشت ماکیاول

وقتی به حول و حوش مسائل انتخابات می پلِکم ، زمانی که  رویکرد های  انتخاباتی را سبک وسنگین می کنم ، و به عملکردهای داعیه داران “ارگ ” می اندیشم ، فکر می کنم  انگار ” نیکولو ماکیاولی” ایتالیایی ، با کتاب شهریارش  و اصول دهگانه ماکیاولیسم در وجود  مثلث ارگ ، تحول و اصلاحات ، نفود کرده است و از اضلاع این مثلث اشباح سرگردان ساخته که ارزشهای انسانی  ، و راهکار های مترقی  رسیدن به قدرت و دموکراسی آتنی  را ، به حاشیه کشانده  وبا شعار” نیل به هدف هرگونه وسیله را توجیه  می کند ” عرصه نفس کشیدن را از مردم سلب کرده اند .

“نیکلا ماکیاولی” که به پدر استبداد مدرن ؛ معروف است ، اخلاقیات را واژگون ساخت و با شعار اینکه “پادشاه فراتر ازهرنوع الزامات و قیودات مردم عادیست” ،  هدف و روش درسیاست مدرن را با اصول ده گانه اش نظام مند ساخت مثلا .

1 همواره در پی سود خویش باش ، چنانچه در اشتباکات  انتخاباتی  ابعاد منافع شخصی به مراتب پررنگ تراز منافع ملی و عمومی است .Machiavelli

2 جز خود احدی را احترام نگذار ، دیدیم که در کارزار انتخاباتی، فیگور های پیشتاز به همدیگر چقدر هتک حرمت روا داشتند و آبروی همدیگر را به باد دادند وعزت شان حراج سیاسی کردند .

3 بدی را با تمثیل خوبی نهادینه ساز ، می بینیم که نهایت جفار را بر مردم  در این یکسال که در بحبوحه انتخابات گذشت ،کردند اما گلو پاره کردند که ما به خاطر شما حاضریم  “توته توته” شویم  .

4 حریص باش و هرچه می خواهی تصاحب کن ،  نقطه اوج حرص این فیگور ها  “ارگ” است  که برای دست یازیدن به آن  حتی حاضر اند که کشورا به جنوب وشمال تقسیم کنند .

5 خسیس باش ، هوا دار که در حمایت از شما در آفتاب سوزان گلو پاره می کند  شب در خانه نان خشک ندارد، اما سرشما در هوتل های مجلل از تعدد مینو های غذایی گیج می رود  .

6 خشن و درنده خوی باش ، می بینم که خشونت و متوسل شدن به ابزار های خشونت آفرین ، مخصوصا پس از دور دوم انتخابات بی نهایت میان شان دست به دست می شود  .

7 در هرفرصت به دست آمده رقیب و مردم رابفریب ، چنانچه، مردم  در هوای جهاد فریفته شد ،مردم را در حول و حوش قوم وقبیله فریفتن ، و همگرایی و همپذیری نوپای مردم  را متزلزل ساختند .

8 دوست ودشمنت را بکش ، موج از قتل های زنجیره ای و ترور های  سیاسی  را انتخابات به ارمغان آورد در تازه ترین مورد حشمت خلیل کرزی از تیم تحول و تداوم  .

9 با مردم از در زور سخن گوی نه از مهربانی ، چنگ و نشان دادن حامیان دو تیم به همدیگر دقیقا از همین اصل نهم ماکیاول نشات می گیرد .

10 همه مساعی خود را به جنگ متمرکز ساز: مهمترین کار ماکیاولی جنگ است. مهمترین تفکرات جدی سیاستمدار باید معطوف به یک مسئله مهم باشد یعنی چگونگی شکست دادن همنوعان و رقیبان ،چنانچه هروز قراین از کودتا ها به چشم می خورد .

حال نویسنده این سطور فکر می کند که فضای تنش های سیاسی  پس از آمدن بن بست در پروسه انتخابات ، به شدت ماکیاول زده است ، و در تمام جبهه گیری های سیاسی طرفین دو اصل که کاملا محرز است ، اصول چون “فریب و جنگ” است .

در پشت تقلب های  گسترده ، دخالت های سازمان یافته ، فریب های مهندسی شده به وضوح می توان، نقش پای کرزی ،عبدالله و اشرف غنی را جست .

دمکراسی و مشق دموکراتیک را چنان در گرو علایق شخصی و تیمی خویش به گند کشیدند ، که آدم فکر می کند  دریک جامعه پیشا سیاسی ، و قبیلوی زندگی می کند که هنوز باور های سیاسی در آن شکل نگرفته است ، هنوز تفنگ و توپ برای مردم سرنوشت تعیین می کند .

فریب و جنگ  حرف اول و آخر شان را تشکیل می دهد ، این مثلث کذایی در قدم تخست با تبانی هم غیریت سازی  می کنند و مقوله های چون شمال و جنوب را پر رنگ می سازند  بعد پا به کوه و دست به تفنگ می شوند  و حرف آخر شان را با جنگ به کرسی می نشاند .

بلوغ سیاسی هنوز در کالبد فکر و اندیشه شان شکل نگرفته است ، وشعور سیاسی شان هنوز قد نمی دهد  که “ارگ” ارزش تکرار تجارب دهه های هفتاد تا حال را ندارد ، این مردم نیار به مهربانی دارد  که اینها ندارند .

لذاست که من یکی فکر می کنم ماکیاول برگشته است  و سقراط و افلاطون و محمد  را به مسخره گرفته است .

  رضا مهسا- کابل

رویارویی قلم به دستان دوجریان انتخاباتی و فرضیه برگشت ماکیاول

رویارویی قلم به دستان دوجریان انتخاباتی و فرضیه برگشت ماکیاول