تاریخ نشر: سرطان ۲۹, ۱۳۹۳
افغانستان / خبرها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

دو کارمند موسسه ماین پاکی از بند آدم ربایان آزاد شدند

سه تن از کارمندان دفتر ماین پاکی “هیلوترست” که چندی قبل در هرات ربوده شده بودند با وساطت بزرگان محل، آزاد ویک تن دیگررا  باخود نگه داشتند.

مقام های امنیتی در ولایت هرات می‌گویند این افراد دو هفته قبل از ولسوالی کهسان هرات ربوده شودند.

این افراد دو هفته قبل از ولسوالی کهسان هرات ربوده شودند.

این افراد دو هفته قبل از ولسوالی کهسان هرات ربوده شودند.

عبدالروف احمدی سخنگوی پولیس هرات گفت: با موافقه و پادرمیانی بزرگان  درولسوالی کهسان در80کیلومتری شمال شرق هرات  دو تن از کارمندان دفتر ماین پاکی “هیلوترست” که از سوی اختطاف گران ربوده شوده بودند، آزاد شده اند.

او می‌گوید که هنوز هم یک تن از کارمندان این موسسه در قید رباینده گان قرار دارد.

بنا به اظهارات وی هنوز دلیل اصلی نگهداشتن این کارمند موسسه ماین پاکی در نزد اختطاف‌گران معلوم نیست.

گفتنی است که دو هفته پیش شش تن از کارمندان موسسه ماین پاکی “هیلوترست” از سوی رباینده‌گان در ولسوالی کهسان کشته شدند و سه تن از آنان در نزد ربایندگان باقی ماند.

ولسوالی کهسان در80 کیلومتری شمال شرق شهرهرات ودرنزدیکی مرز با ایران قرار دارد.

دو کارمند موسسه ماین پاکی از بند آدم ربایان آزاد شدند

دو کارمند موسسه ماین پاکی از بند آدم ربایان آزاد شدند