تاریخ نشر: سرطان ۲۸, ۱۳۹۳
افغانستان / خبرها | نویسنده/ تهیه کننده: رحیمه خاوری- کابل

رد صلاحیت اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی

مجلس نمایندگان امروز به سه تن از اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی رای عدم صلاحیت داد.

به گزارش افق، دکتر محمد امین احمدی، گل رحمن قاضی، محبوبه حقوق مل، سه عضو کمیسیون نظارت برتطبیق قانون اساسی صبح امروز برای ابقای شان از سوی محمد یونس قانونی معاون اول رییس جمهور به

این سه تن که توسطه محمد یونس قانونی به مجلس نمایندگان معرفی شده بود نتوانست قناعت اعضای این اطاق را فراه نموده و رای لازم را بگیرند.

این سه تن که توسطه محمد یونس قانونی به مجلس نمایندگان معرفی شده بود نتوانست قناعت اعضای این اطاق را فراه نموده و رای لازم را بگیرند.

مجلس نمایندگان معرفی شدند که هیچ کدام رضایت اعضای مجلس نمایندگان را فراهم نتوانسته و رد صلاحیت شدند.

نمایندگان مجلس پس از شنود کارکردهای گذشته و برنامه های آینده سه نامزد عضویت در کمیسیون نظارت برتطبیق قانونی اساسی، سوالهای را نیز مطرح کردند.

بیش از هفتاد مورد نقض قانون اساسی توسط حکومت، ادامه کار قاضی القضات و لوی سارنوال، درخواست رد قانون توشیح شده دیپلماتیک از سوی دادگاه عالی با امضای معین وزارت خارجه و سایر اجراآت این کمیسیون، سوالاتی اند که از سوی نمایندگان مطرح شدند.

گل رحمن قاضی در پاسخ به سوالات نمایندگان، گفت: “ما همه موارد نقض قانون اساسی را ذریعه مکتوب و یاهم حضوری به رییس جمهور ابلاغ کرده ایم؛ صلاحیت قانونی که پارلمان برای ما تفویض کرده در همین حد است”.

آقای قاضی ادامه وظایف قاضی القضات و لوی سارنوال را غیرقانونی خواند و افزود که این مساله را نیز ابلاغ کرده است.

پس از ارائه پاسخ به سوالات نمایندگان، برای هرکدام از نامزدان صندوق گذاشته شد.

گل رحمن قاضی با کسب 52 رای تایید، 81 رای رد، محمد امین احمدی با 54 رای تایید و 81 رای رد و محبوبه حقوق مل نیز با 45 رای تایید نتوانستند آرای لازم برای ادامه وظایف شان، به دست آورند.

این نامزدان پیشنهادی برای ادامه کار خود به حد اقل 75 رای نمایندگان مجلس ضرورت داشتند.

این سه نامزد در چهار سال گذشته عضو کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی بودند و برای باردوم جهت کسب رای اعتماد به مجلس پیشنهاد شده بودند.

با این حال، دولت موظف است که افراد جدیدی را برای عضویت در کمیسیون نظارت برتطبیق قانون اساسی به مجلس معرفی کند.

رد صلاحیت اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی

رد صلاحیت اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی