تاریخ نشر: سرطان ۲, ۱۳۹۳
افغانستان / خبرها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

حکم 20 سال زندان برای چهار آدم ربا در دادگاه هرات صادر شد

 به گزارش افق چهارتن از باشنده گان ولایت هرات به اتهام اختطاف از سوی محکمه ابتدایی شهری هرکدام به بیست سال حبس محکوم شدند .2b68929f6df29eaf731a437476cf4238_Generic

این افراد عضویت یک گروه بیست تن ازآدم ربایان رادارابوده اند که به اتهام اختطاف از سوی نیروهای امنیتی دستگیرشده اند. دوسیه متهمان در جلسه علنی قضایی دیوان جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی محکمه ابتدایی شهری که تحت ریاست  غلام رسول منصور برگذارشده بود بصورت علنی مورد رسیده گی قرارگرفت و سه تن دیگر ازهمدستان متهم نیز هر واحد به شانزده سال و شش ماه یکتن به پانزده سال و فرد دیگری نیز در پیوند به این دوسیه به پنج سال حبس محکوم گردیدند.

پنج تن دیگر ازسایرمتهمان این قضیه نیزبدلیل نبود شواهد کافی بی گناه شناخته شدند .

همچنان در این جلسه دوسیه اختطاف یک دریور نیز بررسی شد . این دریور چندی قبل از سوی ادم ربایان پس از اختطاف به ولسوالی شیندند انتقال یافت . 

دوتن ازمتهمان هنگام دریافت پول از خانه فرد اختطاف شده از سوی نیروهای امنیتی بازدداشت شدند .

بر اساس ادعای فردمتضرر ادم ربایان علاوه بر اختطاف اورا مورد لت و کوب قرار  داده  وموتر و مبایلش را نیز به سرقت برده اند  این افراد نیز هر کدام به پانزده سال حبس محکوم شدند. حق استیناف خواهی متهمان محفوظ پنداشته شده است

حکم 20 سال زندان برای چهار آدم ربا در دادگاه هرات صادر شد

حکم 20 سال زندان برای چهار آدم ربا در دادگاه هرات صادر شد