تاریخ نشر: سرطان ۲, ۱۳۹۳
افغانستان / خبرها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

با تکمیل 15 پروژه برنامه همبستگی ملی در ولایت هرات 3790 فامیل مستفید گردیده اند.

با تکمیل 15 پروژه برنامه همبستگی ملی در ولایت هرات 3790 فامیل مستفید گردیده اند.images__stories__hamal1390__herat-map-1

به گزارش افق به هزینه سی میلیون و چهارصد چهل وچهارهزار افغانی پانزده پروژۀ برنامۀ همبستگی ملی وزارت احیا وانکشاف دهات اخیراً درشماری از ولسوالی های  ولایت هرات مورد استفادۀ مردم قرار گرفت.

به نقل از مسوولین برنامۀ همبستگی ملی ولایت هرات این پروژه های انکشافی شامل اعمار دیوارهای محافظوی ، حمام عمومی ، شبکه آب رسانی ، مکتب ، کانال آبیار، مراکز اجتماعی و حفر 27 حلقه چاه آب آشامیدنی میباشد.  

پروژه های ذکرشده درولسوالی های ادرسکن ، غوریان ، گلران ، انجیل ، کرخ و شندند به بهره برداری سپرده شده که از مزایای آن 3790 فامیل مستفید گردیدند.

قابل یاد آوریست برنامه همبستگی ملی از شروع فعالیت هایش تابه حال در ولایت هرات مبلغ (5681714062) افغانی را درتطبیق (5135) پروژه عام المنفعه که شامل  سکتورهای ترانسپورت ، شبکه آب رسانی ٰ، برق ، کانال ، آموزش ، مرکز اجتماعی و معیشت میگردد به مصرف رسانیده است.

با تکمیل 15 پروژه برنامه همبستگی ملی در ولایت هرات 3790 فامیل مستفید گردیده اند.

با تکمیل 15 پروژه برنامه همبستگی ملی در ولایت هرات 3790 فامیل مستفید گردیده اند.