تاریخ نشر: میزان ۲۸, ۱۳۹۵

رییس جمهور: نظام آموزشی انستیتوت‌ها اصلاح شود

رییس جمهور محمد اشرف غنی در جلسه شورای عالی منابع بشری تاکید کرده که مدیریت انستیتوت‌های مسلکی به کادرهای مسلکی سپرده می‌شوند و نظام آن اصلاح شود.

f51b5657-a408-4dbd-b76a-b001bf85eac4_cx5_cy14_cw83_mw1024_s_n_r1

در خبرنامه‌ای که از سوی دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به نشر رسیده در آن گفته شده است جلسه شورای عالی قوای بشری به رهبری رییس جمهور محمداشرف غنی برگزار شده است.

داکتر محمدهمایون قیومی مشارو ارشد رییس جمهور که در این جلسه شرکت داشته تاکید کرده که در نظام آموزشی انستیتوت‌ها نارسایی‌های وجود دارد و مطابق به نیاز بازار کار کشور عیار نشده است و فارعان آن جذب کار نمی‌شوند و به ادامه‌ی تحصیل در دانشگاه روی می‌آورند.

آقای قیومی همچنان گفته است که دانشجویان انستیتوت‌های مسلکی باید در ضمن فراگیری تیوری، مهارت‌های عملی نیز بیاموزند و استادان انستیتوت‌ها در چند مرحله در پروسه رقابت برای آموزش‌های مسلکی به هند فرستاده می‌شوند.

همچنان رحیل فرملی معاون مسلکی وزارت معارف گفته است داوطلبان انستیتوت‌ها از طریق کانکور جذب می‌شوند باید آنها با در نظر داشت علاقمندی شان جذب شوند.

محمد اشرف غنی رییس جمهور کشور گفته است لازم است که تغییرات اساسی در منابع قوای بشری به وجودآید و یاد آور شده که مدیریت انستیتوت‌ها در سال آینده از کادرهای مسلکی انتحاب می شوند و نیز بودجه کافی برای انستیتوت‌ها اختصاص داده می‌شود.

رییس جمهور: نظام آموزشی انستیتوت‌ها اصلاح شود

رییس جمهور: نظام آموزشی انستیتوت‌ها اصلاح شود