تاریخ نشر: میزان ۳, ۱۳۹۵
افغانستان / خبرها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

زمان آغاز کار کمیته گزینش مشخص شد

رییس جمهور غنی در نشست که به منظور آمادگی برای برگزاری انتخابات آینده تدارک شده بود زمان آغاز کار کمیته گزینش را مشخص کرد.

این جلسه که به منظور آمادگی به خاطر برگزاری انتخابات آینده تحت ریاست آقای غنی دایر شد و رییس جمهور زمان کار کمیته گزینش برای انتخاب اعضای کمیسون‌های انتخاباتی را مشخص کرد.

رییس جمهور غنی در نشست که به منظور آمادگی برای برگزاری انتخابات آینده تدارک شده بود زمان آغاز کار کمیته گزینش را مشخص کرد.

رییس جمهور غنی در نشست که به منظور آمادگی برای برگزاری انتخابات آینده تدارک شده بود زمان آغاز کار کمیته گزینش را مشخص کرد.

بر بنیاد خبرنامه اداره امور، ترکیب این کمیته به زودی مشخص خواهد شد.

خبرنامه اداره امور تصریح کرده است که قانون انتخابات طی هفته روان در جریده رسمی نشر خواهد شد.

این در حالی است که اصلاح نظام انتخابات یکی از مهم ترین موارد توافق نامه سیاسی حکومت وحدت ملی است و شروع کار این کمیته می‌تواند برای برگزاری انتخابات گام مهم باشد.

زمان آغاز کار کمیته گزینش مشخص شد

زمان آغاز کار کمیته گزینش مشخص شد