تاریخ نشر: سنبله ۲۰, ۱۳۹۵
افغانستان / خبرها / ویژه ها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

وزارت مالیه و کار و امور اجتماعی سیستم جدید «بازارکار» می‌سازند

وزارت مالیه با نشر اعلامیه‌ی از ایجاد سیستم معلوماتی بازارکار در همکاری با وزارت کار و امور اجتماعی خبرداده است.

185137037

در اعلامیه این وزارت گفته شده است که امروز 20 سنبله قرار داد همکاری مشترک این دو وزارت در خصوص ایجاد سیستم بازارکار میان اکلیل حکیمی وزیر مالیه و نسرین ارویاخیل وزیر کار و امور اجتماعی امضا شده است.

وزیر مالیه هنگام امضای این قرار داد همکاری گفته است : « با تطبیق این سیستم بروکراسی موجود در بازار کار از بین خواهد رفت، تمام نهادهای پالیسی ساز آمار دقیق و موثق کدرها و افراد مسلکی ارایه خواهند نمود و از سوی دیگر سهولت بزرگ برای متقاضیان کار ایجاد خواهد کرد. بر علاوه با تطبیق این سیستم یک پروتال مشخص «آسان وظیفه» برای ادارات دولتی و خصوصی ایجاد می‌گردد».

با ساخته شدن این سیستم کارگران خارجی می‌توانند از طریق آن با سهولت جواز کار بگیرند و نیز ادارات دولتی و خصوصی می‌توانند نیازمندی خود را برای کارمندان متخصص به نشر برساند.

همچنان این سیستم به متقاضیات کار نیز کمک می‌کند که منابع کاری را به طور ساده شناسای و در خواست کارکنند.

وزیر مالیه گفته است که عیار شدن این سیستم با وجود مزیدهای یاد شده، زمینه فساد در نهادهای دولتی و خصوصی را از بین می‌برد.

عیار شدن این سیستم در نظام اداری افغانستان ضیاع وقت و فساد را تاحدودی کاهش می‌دهد.

یکی از برنامه‌های دولت افغانستان این است که سیستم اداری خود را با معیار جدید عیار کند.

سیستم جدید بازار کار می‌تواند گامی در این عرصه محسوب شود.

وزارت مالیه و کار و امور اجتماعی سیستم جدید «بازارکار» می‌سازند

وزارت مالیه و کار و امور اجتماعی سیستم جدید «بازارکار» می‌سازند