تاریخ نشر: اسد ۱۹, ۱۳۹۵

نشست گسترش اقتصادی میان افغانستان و ایران

پنجمین دور نشست اقتصادی میان افغانستان وایران امروز در تهران آغاز شد.

ایران-و-افغانستان

وزارت داخله ایران گزارش داده است که مقام های وزارت داخله این کشور و افغان نشست مشترک  راهکار به منظور بهبود روابط اقتصادی در تهران برگذار کرده است.

گفته شده که این کمیسیون در خصوص توسعه و گسترش فعالیت های گمرکات دو کشور با هم گفتگو خواهد کرد.

در این نشست بابک دین پرست معاون هماهنگی امور اقتصادی وتوسعه منطقه ای وزیرداخله ایران گفت با توجه به اشتراکات دینی وتاریخی ایران وافغانستان توسعه همکاری های اقتصادی دو کشور در اولویت قرار دارد.

مقام های ایران وافغان در نشست پنجمین دور از نشست های اقتصادی روی همکاری های تجاری واقتصادی، انرژی وآب، محیط زیست، کاره های فرهنگی، هنری و سحی و همچنان روی حمل ونقل وترانزیت به هم گفتگو خواهند کردند.

نشست گسترش اقتصادی میان افغانستان و ایران

نشست گسترش اقتصادی میان افغانستان و ایران