تاریخ نشر: اسد ۹, ۱۳۹۵
افغانستان / خبرها / ویژه ها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

روند بازگشت مهاجران افغان از پاکستان افزایش داشته است

مسوولان در ریاست مهاجرین ننگرهار می گویند که میزان بازگشت مهاجران افغان از پاکستان در این اواخر روند صعودی داشته و نزدیک به هشتاد درصد افزایش یافته است.

غلام‌حیدر فقیرزی، رییس مهاجران و بازگشت‌کنند‌گان ننگرهار گفته است که از یک ماه بدین‌سو ۲۷۰۰ خانواده که مدارک قانونی نداشته اند به کشور بازگشته اند.

غلام‌حیدر فقیرزی، رییس مهاجران و بازگشت‌کنند‌گان ننگرهار گفته است که از یک ماه بدین‌سو ۲۷۰۰ خانواده که مدارک قانونی نداشته اند به کشور بازگشته اند.

به گفتۀ او، ۳۵۹ خانوادۀ دارای مدرک نیز شامل بازگشت‌کننده‌گان به کشور اند که نشان میدهد روند بازگشت آنان به کشور افزایش داشته است.

آقای فقیرزی می گوید که حدود ۹۰۰ پناهندۀ دیگر نیز به دلیل نداشتن کارت شناسایی از سوی پولیس پاکستان بازداشت شده اند که در تورخم به حکومت افغانستان سپرده شده اند.

براساس گفته های دفتر سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به هر عضو خانواده های بازگشت کننده که مدرک شناسایی دارند ۴۰۰ دالر نیز داده می شود و به کسانی که مدرک ندارند ۳۰۰ دالر داده می شود.

به همراه این مبالغ مواد غذایی نیز توزیع می شود.

پاکستان پس از درگیری های مرزی در تورخم، روند بازداشت مهاجران به کشور را نیز افزایش داده و براساس آمارها صدها تن را بازداشت کرده است.

روند بازگشت مهاجران افغان از پاکستان افزایش داشته است

روند بازگشت مهاجران افغان از پاکستان افزایش داشته است