تاریخ نشر: اسد ۳, ۱۳۹۵
افغانستان / خبرها / ویژه ها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

افغانستان امروز در سوگ قربانیان جنبش روشنایی نشسته است

امروز یکشنبه، از سوی ارگ ریاست جمهوری روز ماتم ملی اعلام شده، و در بسیاری از شهرهای افغانستان بخصوص کابل، شمار زیادی از شهروندان سوگواری می کنند.

مصلی شهید مزاری در غرب کابل، شاهد حضور بازماندگان قربانیان روز گذشته و نیز برخی مقام های حکومتی است.

jjjjjjjjuuuuuuuoo

شماری از بازماندگان قربانیان روز گذشته، می گویند که جنازه قربانیان، در مصلی و به شکل دسته جمعی دفن می شوند.

شماری از بازماندگان قربانیان روز گذشته، می گویند که جنازه قربانیان، در مصلی و به شکل دسته جمعی دفن می شوند.

روز گذشته، هنگام برگزاری تظاهرات گسترده جنبش روشنایی در دهمزنگ، انفجار و حمله انتحاری صورت گرفت که بیش از هشتاد تن کشته و شمار زیادی نیز زخمی شدند.

این انفجار زمانی صورت گرفت که معترضان تصمیم داشتند با برپایی خیمه در چهارراهی دهمزنگ، برای مدت نا محدودی به اعتراض شان ادامه دهند.

رییس جمهوری افغانستان در واکنش به این رویداد، امروز یکشنبه را ماتم ملی اعلام کرد و بیرق افغانستان در سراسر کشور و در نمایندگی های سیاسی افغانستان در جهان، نیمه افراشته شده است.

معترضان جنبش روشنایی پس ازآن دست به تظاهرات گسترده زدند که ارگ ریاست جمهوری، علی رغم اعتراضات گسترده مسیر خط برق توتاپ را از مسیر اصلی آن یعنی بامیان منحرف کردند و اعلام کردند که این خط از سالنگ می گذرد.

افغانستان امروز در سوگ قربانیان جنبش روشنایی نشسته است

افغانستان امروز در سوگ قربانیان جنبش روشنایی نشسته است