تاریخ نشر: سرطان ۲۹, ۱۳۹۵
افغانستان / خبرها / ویژه ها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

بانوی نخست افغانستان خواستار بسیج ملی برای مبارزه با اعتیاد شد

رولا غنی بانوی اول افغانستان، می گوید که برای کاهش تولید مواد مخدر آگاهی دهی شهروندان و بسیج ملی اهمیت خاصی دارد.

خانم رولا غنی می گوید که افزایش تولید مواد مخدر در افغانستان نگران کننده است.

رولا غنی بانوی اول افغانستان، می گوید که برای کاهش تولید مواد مخدر آگاهی دهی شهروندان و بسیج ملی اهمیت خاصی دارد.

رولا غنی بانوی اول افغانستان، می گوید که برای کاهش تولید مواد مخدر آگاهی دهی شهروندان و بسیج ملی اهمیت خاصی دارد.

خانم غنی گفت:« همۀ اقشار جامعه برای بسیج و آگاهی دهی از مضرات استعمال مواد مخدر باید سهم فعال گیرند.»

کابل، شاهد برگزاری برنامه هایی در هفته بسیج ملی در برابر مواد مخدر است که شماری از مقامات دولتی در آن، سخنرانی کرده و پیرامون این موضوع برنامه های شان را ارایه کرده اند.

سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری در افتتاح این برنامه گفته که مواد مخدر منبع اصلی و مهم حمایت مالی شورشیان به شمار می رود.

براساس آمارها، نزدیک به 3.5 میلیون معتاد در افغانستان وجود دارند که شمار نگران کننده این آمار را زنان تشکیل می دهند.

با این حال، سلامت عظیمی وزیر مبارزه با مواد مخدر می گوید که پالیسی ها و قانون مبارزه با مواد مخدر نیاز به بازنگری دارد و آنان تغییراتی را در قانون مبارزه با مواد مخدر ایجاد خواهند کرد.

عظیمی گفت:« وزارت مبارزه علیه مواد مخدر بازنگری و انکشاف برخی پالیسی ها را آغاز و هم چنان پروسۀ تعدیل قانون مبارزه با مواد مخدر را نهایی نموده و جهت تأیید به شورای ملی کشور فرستاده شده است.»

در همین حال، فریده مهمند وزیر تحصیلات عالی کشور می گوید که برای مبارزه با مواد مخدر مضمون های تازه در نهادهای تحصیلی تدریس خواهد شد.

بانوی نخست افغانستان خواستار بسیج ملی برای مبارزه با اعتیاد شد

بانوی نخست افغانستان خواستار بسیج ملی برای مبارزه با اعتیاد شد