تاریخ نشر: حمل ۱۳, ۱۳۹۳
خبرها / ویژه ها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

۳۰خبرنگار رسانه های دولتی درحوزه غرب کشور دریک دوره اموزشی کوتاه مدت فنون تقویت روابط اگاهی عامه اطلاع رسانی را اموختند

به گزارش افق سید فضل الله وحیدی والی هرات بررعایت موازین واصول خبرنگاری دررسانه های آزاد ودولتی تاکید نمود.
والی هرات درمراسم توزیع اسناد فراغت عده ای ازخبرنگاران رسانه های آزاد دولتی ,تقویت آزادی بیان را بزرگترین دست آورد نظام منتخب مردمی درطول ده سال گذشته عنوان کرد.
سی تن ازخبرنگاران ولایات هرات ,فراه غوروبادغیس دریک دوره آموزشی سه روزه که ازسوی مرکزرسانه های حکومت درهرات راه اندازی شده بود امروزسندفراغت بدست آوردند.
احمد سعید حقیقی مربی این دوره آموزشی میگوید:شرکت کننده گان درطول سه روزگذشته بااساسات ومبانی خبرنگاری آشنایی بیشترحاصل نمودند .
اقای حقیقی اظهارامیدواری نمود تافارغان این دوره ازاندوخته های خود درعرصه عمل استفاده نمایند.
مسولان مرکزرسانه های حکومت درهرات میگویند ” رعایت اصل توازن وبیطرفی درتمام موارد تهیه ,تدوین ونشراخبار,عدم جانبداری, رعایت معیارات ژورنالیزم ,نحوه تامین ارتباط بارسانه های همگانی واستفاده ازصفحات اجتماعی ازدیگرموضوعات تدریس شده درین دوره بوده است .
والی هرات نیزازسپری شدن موفقانه این دوره ابرازخرسندی نمود ودرعین زمان خواهان تداوم برگذاری همچودوره ها شد.
والی هرات به مسولان ودست اندرکاران رسانه ها سفارش نمودتابااستفاده ازاندوخته های شان اصل بیطرفی رادرعرصه کارروزانه به تمام معنی مراعات نمایند.
آقای وحیدی استفاده های ابزاری ازبرخی رسانه ها درجهت رسیدن به مقاصد خاص رامغایراساسات ژورنالیزم عنوان کرد وگفت” رسانه ها باید آزادی عمل خود را حفظ نمایند.
اصیل الدین جامی معاون مقام ولایت نیزرعایت دقت ,صداقت ,توازن وبیلانس درمراحل مختلف تهیه وتدوین اخبارا سبب تقویت آزادی بیان عنوان کرد.
قابل یاداوریست هفته گذشته نیز یک دوره آموزشی سه روزه ازسوی مرکزرسانه های حکومت درولایت هرات برای سخنگویان ومسولان دفاترمطبوعاتی ولایات زون غرب راه اندازی شده بود .

۳۰خبرنگار رسانه های دولتی درحوزه غرب کشور دریک دوره اموزشی کوتاه مدت فنون تقویت روابط اگاهی عامه اطلاع رسانی را اموختند

۳۰خبرنگار رسانه های دولتی درحوزه غرب کشور دریک دوره اموزشی کوتاه مدت فنون تقویت روابط اگاهی عامه اطلاع رسانی را اموختند