تاریخ نشر: حمل ۱۱, ۱۳۹۳
افغانستان / خبرها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

مردم ازدست فرمانده ظالم درولایت غور به ستوه امدند

دها تن از باشنده گان منطقه” برخانه” مرکزغور دردروازه ولایت غور درجاده  نشسته  ومیگویند که از دست یک فرمانده  بنام ملامحمودوابسته به کرام الدین رضاه زاده وکیل مردم غور دمجلس نمایندگان  فرار نموده اند این باشنده گان میگویند که ازسال گذشته تاکنون 16 تن ازوابسته گان انها کشته شده است اموال ودارای شان به غارت برده شده است .

این باشنده گان جاده دفتر والی غور را بسته نمودند میگویند تازمانیکه به خواسته های انها رسیدگی نشود از اینجانمیروند.

گل بی بی زن 50 ساله درحالیکه گریان می نمود گفت 5 عضوی خانواده اش توسط افراد مسلح ملامحمود کشته شده است وی گفت انها چند شب به دست وی اسیر بوده اند بعد ازازاد کردن انها فرارنموده به چغچران امدن وی گفت تمام اموال شان به غارت برده شده است وی میگوید این افرادوابسته به کرام الدین راضا زاده میباشد دولت نیز به خواسته های انها گوش نمی دهد.

پیر محمدمردی کهن سال  دیگر که به مشکل صبحت میگرد میگوید دختر 18 ساله وی از طرف ملامحمود کشته شده است اور نیز زیاد جزاداده است  وی گفت این قوماندان 200 فردی مسلح دراختیاردارد بی اندازه به ما ظلم میکند وی میگوید هشت شب است که درسرماه به بیرون زندگی می نمایند مجبورشده اند که به دروازه والی بیایند دولت به صدای انها گوش نمیدهد ازانیکه به منطقه کشته شوند خوب است به دروازه دولت به میرند زنان واطفال زیاد هستن که گریه می نمایند

همین اکنون این حرکت داد خواهی درمرکز استان غور شهر چغچران  جریان دارد !

مردم ازدست فرمانده ظالم درولایت غور به ستوه امدند

مردم ازدست فرمانده ظالم درولایت غور به ستوه امدند