تاریخ نشر: حمل ۵, ۱۳۹۳
افغانستان / خبرها / ویژه ها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

اعلامیه مطبوعاتی ریاست عمومی امنیت ملی در ارتباط باجنایت هتل سرینا

امروز سه شنبه ۲۵ مارچ ۲۰۱۴ ریاست مطبوعات  امنیت  ملی افغانستان با ارسال  اعلامیه ای به خبرگزاری افق  چنین می نگارند.

چنانچه هموطنان عزیز اطلاع دارند، بتاریخ 29/حوت 1392  به اثر حادثه اسفناک ناشی از دخول ترورستان به هوتل سرینا شماری از هموطنان بی گناه ما به شهادت رسیده و نیز چندین تن از مهمانان خارجی مربوط موسسات خیریه که مشغول خدمت به کشور ما بودند جانهای شان را از دست دادند.

متعاقب اعلامیه شورای محترم امنیت ملی جمهوری اسلامی افغانستان به آگاهی رسانیده میشود:

تحقیقات ابتدایی که الی اکنون در زمینه بعمل آمده با توجه به مهارت های خاص که در طراحی حمله به کار برده شده دال بر این است که این اقدام فجیع و غیر انسانی توسط عوامل یکی از سازمانهای استخباراتی که در طرح و عملی نمودن همچو عملیات ها دارای سابقه طولانی میباشد راه انداخته شده است، متکی به پیشنه های اطلاعاتی ارگان های کشفی کشور تعدادی از عناصر وابسته به استخبارات بیگانه از مدت ها بدینسو در هوتل سرینا مصروف تردد بوده و از تشبثات مشکوک شان تا سرحد عکس برداری های کاملا غیر موجه از داخل ساختمان، ترتیبات امنیتی و ماحول هوتل خاصتاً پس از وقوع حادثه هولناک ترورستی اخیر این استنباط را به کف میگذارد که این حرکات بی ارتباط به قضیه نبوده در حالیکه تحقیقات در زمینه ادامه دارد، شواهد پس از حادثه نیز دخالت مستقیم حلقاتی از سازمان های استخباراتی مرتبط به کشور پاکستان را در حمله نشان میدهد.  همچنان یکتعداد از کارمندان هوتل نیز با این عمال بطور متواتر در ارتباط بودند.

  چنانچه یکتن از عوامل وابسته به سازمان مذکور که از انتظامات امنیتی هوتل کاملا واقف بوده و ارتباطات سوال برانگیز و مشکوک داشت، بک هفته قبل از حادثه افغانستان را ترک نمود.

این در حالیست که طالبان متصل حادثه با پخش اعلامیه مطبوعاتی و ارتباط با رسانه ها مسولیت حمله را طوری بدوش گرفته که با حقیقت قضیه کاملاٌ متضاد بوده و نشان میداد که این گروه در امر سازماندهی و طراحی حمله نقش نداشته، اما به اشاره باداران خارجی شان مسولیت حمله را آنهم بگونه غیر قابل باور به عهده گرفته اند.

بر مبنای نتایج حاصله از تحقیقات اولیه حمله کننده گان سلاح و مهمات همراه را به شکل بسیار ماهرانه که  در حملات گروه های ترورستی مانند طالبان سابقه نداشته در کف بوت ها جا سازی که زمینه انتقال آنرا از کمر بندهای امنیتی و محلات چک و تلاشی سهل نموده است.

که این موضوع نیز بیشتر تحت بررسی قرار دارد که آیا در مورد تهیه سلاح در داخل یا ترورستان همکاری صورت گرفته یا نه.

از سوی دیگر ضعف های کامل در سیستم حفاظتی هوتل کاه بالای عوامل آن تحقیق و بررسی جریان دارد، موجب توسعه ابعاد فاجعه گردیده، چنانچه در قسمت تلاشی و چک امنیتی و همچنان در عکس العمل با ترورستان اقداماتی را که ظرفیت آن نیز وجود داشت، مورد اجرا قرار نداده اند.

برعلاوه 99 نفر گارد امنیتی، گارد داخل هوتل که بنام گارد لابی یاد میگردد و مسلح بودند اما از خود عکس العمل نشان نداده اند که دلیل آن تحت تحقیق است.

به اساس معلومات بدست امده چهار نفر مهاجم در موتر کرولای سرخ رنگ در دروازه بیرونی رسانیده شده اند که قضیه تحت کار جدی قرار دارد.

در مورد ابعاد مختلف قضیه که  تحت تحقیق و بررسی قرار دارد پیشرفت های همه روزه درین مورد جهت اگاهی اذهان عامه به دسترس مطبوعات قرار خواهد گرفت.

اعلامیه مطبوعاتی ریاست عمومی امنیت ملی در ارتباط باجنایت هتل سرینا

اعلامیه مطبوعاتی ریاست عمومی امنیت ملی در ارتباط باجنایت هتل سرینا