تاریخ نشر: حوت ۱۶, ۱۳۹۲
افغانستان / انتخابات / خبرها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

مداخله نیروهای امنیتی بادغیس درکاروزارهای انتخاباتی

شماری ازباشندگان ولسوالی آبکمری ولایت بادغیس میگویند: فرمانده بسم الله به نفع تیم انتخاباتی عبدالرب رسول سیاف کاندایدای ریاست جمهوری دراینولایت کمپاین مینمایند وصبح امروز پوسترهای تبلیغاتی تیم اصلاحات وهمگرایی را درمنطقه پده ولسوالی آبکمری به آتش کشیده ومانع تبلیغ این تیم شده است
بسم الله احمدی فرمانده کندک دوم پولیس محافظت عامه ولایت بادغیس درروند کمپاین های انتخاباتی ریاست جمهوری کشورمداخله نموده وبه نفع یک نامزد مشخص کمپاین مینماید
این مطلب را شماری ازباشندگان ولسوالی آبکمری ولایت بادغیس طی تماس تلیفونی ابراز نموده میگویند: صبح امروزفرمانده کندک دوم پولیس محافظت عامه ولایت بادغیس وافراد تحت امرش،با به آتش کشیدن پوسترهای تبلیغاتی تیم اصلاحات وهمگرایی به باشندگان این منطقه هشدارداده است که دیگرنخواهد گذاشت که کسی به نفع این تیم دراین ولسوالی کمپاین نماید
باشندگان این ولسوالی میگویند: که این شخص با سلاح ولباس دولتی به نفع تیم انتخاباتی عبدالرب رسول سیاف دراین ولسوالی کمپاین مینماید وزمینه کاروزارهای انتخاباتی سالم را دراین ولسوالی به چالش کشیده است
این باشندگان ازمقامات وزارت امورداخله کشورتقاضا نمودند تا به این مشکلات شان به اسرع وقت رسیدگی نماید ومانع چنین حرکات ومداخله سریع نیروهای امنیتی درروند کمپاین های انتخاباتی شوند
درهمین حال قمرالدین شکیب معاون والی بادغیس ازاین موضوع ابرازبی اطلاعی نموده میگوید : در صورتی که بسم الله احمدی مرتکب این عمل شده باشد به حکم سریع ریاست جمهوری ووزارت امورداخله ازوظیفه سبکدوش شده وبه ارگانهای عدلی وقضایی معرفی خواهد شد
این درحالیست که پیش ازآغازرسمی مبارزات انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری وشوراهای ولایتی کشور،رئیس جمهورکرزی ووزارت امورداخله با نشراعلامیه ای به تمام کارمندان دولتی ونیروهای امنیتی کشورهشداردادند که درصورت مداخله شان درروند انتخابات ازوظیفه شان سبکدوش وبه ارگانهای عدلی وقضایی معرفی خواهند شد

مداخله نیروهای امنیتی بادغیس درکاروزارهای انتخاباتی

مداخله نیروهای امنیتی بادغیس درکاروزارهای انتخاباتی