تاریخ نشر: حوت ۴, ۱۳۹۲
افغانستان / خبرها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

دستگیری اختطافچیان جنایتکار در ساحه ارزان قیمت شهر کابل

یک گروپ جنایت کار اختطافچیان مدت ده  روز قبل دو طفل خورد سال را بنام های سلما 6 ساله و سلیمان 5 ساله که خواهر و برادر بودند از مقابل منزل شان که مصروف بازی کودکانه بودند از ساحه ارزان قیمت اختطاف و آنان را به یک چهار دیواری بدون سکنه انتقال و بعد از سروصدا دخترک خورد سال بنام سلما را مورد لت وکوب شدید قرار داده که بعد از بی هوش شدن نامبرده را زیر انبار خشت پنهان نموده و برادرش را با خود به منزل رومان نام واقع ناحیه دوازدهم انتقال و از پدراطفال اختطاف شده در بدل رهایی آنها مبلغ پنجاه هزار دالر امریکایی تقاضا نمودند.

بعد از چندین ساعت دخترک به هوش آمده و خود را از زیر انبار خشت بیرون ساخته و بمنزل خویش رسانیده است.

اختطافچیان پسرک 5 ساله را بعد از بقتل رسانیدن در گودال آب های گندیده جمع شده چاه های بد رفت و حمام انداخته و  از ساحه فرار نمودند.

مؤظفین ریاست عمومی امنیت ملی سه تن عاملین اصلی قضیه را در پیوند به اختطاف و به شهادت رسانیدن اطفال فوق اسامیان هریک:

–      حفیظ الله مشهور به «قاری» فرزند عبدالله

–      رومان فرزند سید رحمن

–    امید فرزند محمد امان را دستگیر که در جریان تحقیقات محل که سلیمان نام را انداخته بودند دریافت و جسد طفلک 5 ساله را بدست آوردند.

در نتیجه تحقیقات در پیوند به قضیه 8 تن از شریک های جرمی شان نیز دستگیر گردیده است.

قضیه تحت تحقیق و بررسی بیشتر قرار دارد.

                                                              

دستگیری اختطافچیان جنایتکار در ساحه ارزان قیمت شهر کابل

دستگیری اختطافچیان جنایتکار در ساحه ارزان قیمت شهر کابل