تاریخ نشر: دلو ۲۹, ۱۳۹۲
افغانستان / خبرها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

دستگیری دو تن سارق حرفوی نمبرپلیت وسایط در شهر کابل و کشف ۴ فیر مرمی سکر ۴۰ در ولسوالی خاکجبار!

موظفین ریاست عمومی امنیت ملی طی یک اقدام موفقانه دو تن سارق حرفوی نمبر پلیت وسایط را بنامهای:

– پوپل باشنده قریه ده نو ولسوالی گلدره ولایت کابل.

– زلمی باشنده قریه ده نو ولسوالی گلدره ولایت کابل که با استفاده از تاریکی شب در مناطق مختلف نواحی شهر کابل مصروف سرقت نمبرپلیت وسایط بودند بازداشت نموده اند.

افراد بازداشت شده وسایط که در کوچه ها عقب درب منازل توقف داده شده بود، نمبرپلیت آنرا بشکل تخنیکی با استفاده از وسایل دست داشته شان باز و شماره تیلفون خویش را در کاغذ تحریر و در شیشه موتر گذاشته تا بعداً مالک وسایط با شماره فوق  با ایشان در تماس شوند، که بعد از تماس تیلفونی از مالکین وسایط  میخواستند تا در بدل پلیت پول مطالبه شده را به کشور پاکستان حواله و بعد از حواله پول پلیت خود را دریافت نمایند.

از نزد افراد بازداشت شده به تعداد«19» قاب پلیت نیز بدست آمده است.

همچنان در یک اقدام دیگر «4» فیر مرمی سکر 40 که در مربوطات ولسوالی خاکجبار بمنظور پرتاب بالای شهر کابل توسط تروریستان جابجا گردیده بود کشف و بدست آورده اند.

قضیه تحت تحقیق و بررسی بیشتر قرار دارد.

 

دستگیری دو تن سارق حرفوی نمبرپلیت وسایط در شهر کابل و کشف ۴ فیر مرمی سکر ۴۰ در ولسوالی خاکجبار!

دستگیری دو تن سارق حرفوی نمبرپلیت وسایط در شهر کابل و کشف ۴ فیر مرمی سکر ۴۰ در ولسوالی خاکجبار!