تاریخ نشر: دلو ۱۰, ۱۳۹۲
افغانستان / خبرها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

دستگیری دوتن جعل کار همراه با«۹۰۰۰» دالرپول جعلی درشهرکابل!

 دوتن بنام های محمد الیاس ومحمد ادریس باشنده گان قریه کلنگار ولایت لوگر به اتهام ترویج بانکنوت های جعلی دالر امریکائی درشهرکابل باالفعل با مبلغ (۹۰۰۰) دالر امریکائی جعلی موقعیکه میخواستند پول متذکره را دریکی از نماینده گی ها نوی کابل بانک درشهر کابل تبادله نمایند  دستگیرگردیدند.

افراد دستگیر شده درجریان تحقیقات ابتدائی اعتراف ویادآورگردیده اند که مبلغ (۹۰۰۰) دالرامریکائی پول جعلی را ازکارخانو شهر پشاور پاکستان خریداری و درشهرکابل عرضه می نمودند که توسط مؤظفین ریاست عمومی امنیت ملی دستگیرگردیدند .

قضیه تحت تحقیق وبررسی بیشتر قرار دارد.

دستگیری دوتن جعل کار همراه با«۹۰۰۰» دالرپول جعلی درشهرکابل!

دستگیری دوتن جعل کار همراه با«۹۰۰۰» دالرپول جعلی درشهرکابل!