تاریخ نشر: دلو ۹, ۱۳۹۲
خبرها / منطقه | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

در مدارس پاکستان بالای اطفال خورد سن تجاوز جنسی صورت میگیرد!

مؤظفین ریاست عمومی امینت ملی دریک اقدام خاص اوپراتیفی  درهمکاری نزدیک به مردم یکتن ماین سازوماین گذار را بنام مایل آغا فرزند فیض آغا باشنده ولایت کاپیسا که قصد جابجایی یک حلقه ماین خودساخت را در مسیر سرک نساجی گلبهار الی پوهنتون البیرونی مقابل شفاخانه حوزوی ولسوالی حصه اول کوهستان داشت توسط مؤظفین ریاست عمومی امنیت ملی باالفعل بایک حلقه ماین بازداشت گردید .

 نامبرده اعتراف نموده که تعلیمات دینی را در مدرسه احیاالعلوم پشاور فرا گرفته و مسوول مدرسه بنام شاه حکیم«مظهر» بالای اطفال خورد سال تجاوز جنسی می نمود، که نامبرده تصمیم داشت تا وی را نیز مورد تجاوز جنسی قرار دهد و بنمظور جلب وی به این عمل نامشروع برایش پول نقد جهت تهیه اجناس مورد نظرش نیز پرداخت می نمود، که بعداً از مدرسه فرار و تعلیمات ساخت ماین را در وزیرستان فرا گرفته بود.

موضوع  تحت تحقیق وبررسی بشتر قرار دارد .

 

                    

در مدارس پاکستان بالای اطفال خورد سن تجاوز جنسی صورت میگیرد!

در مدارس پاکستان بالای اطفال خورد سن تجاوز جنسی صورت میگیرد!