تاریخ نشر: جدی ۲۴, ۱۳۹۲
افغانستان / خبرها / ویژه ها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

امریکا شرایط حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان درپیوند به امضا قرار داد امنیتی را پذیرفته است

 امریکا شرایط رئیس جمهور درپیوند به امضا قرار داد امنیتی را پذیرفته است.1493238_723452321007991_1471561523_n
مک کینلی معاون سفیرامریکا درافغانستان که به ولایت هرات سفرنموده است دردیدارباسید فضل الله وحیدی والی هرات بااعلام این خبرگفت:”دولت امریکا شرایط رئیس جمهورافغانستان را پذیرفته وبزودی توافق نامه امنیتی بین دوکشوربه امضامیرسد”.
این دیپلومات برجسته امریکایی ازپیامدهای مثبت امضای توافق نامه امنیتی بین دوکشورسخن گفت واظهارامیدواری نمودتاباامضای این توافق نامه زمینه به توسعه روابط بین دوکشوربیشترمساعدشود.
والی هرات نیزبااستقبال ازاعلام این خبرامضای تفاهم امنیتی را به نفع صلح وثبات درکشورعنوان کرد وخواهان تحقق وعده های قبلی دولت امریکا در راستای کمک به استقرارصلح وثبات درافغانستان شد.
آقای وحیدی بااعلام حمایت ازموضع گیری رئیس جمهوکشور میگوید: اولویت اساسی کاردولت افغانستان نیزاستقرارصلح وثبات درافغانستان است.
درین نشست که قبل ازظهرامروزدرمقرولایت صورت گرفت همچنان پیرامون برگذاری انتخابات ریاست جمهوری اسلامی وشورا های ولایتی سال اینده ؛شرایط هرات ومیزان علاقه مندی مردم درین پروسه بزرگ نیزبحث شد.
والی هرات ازافزایش علاقه مندی مردم به مشارکت درین پروسه ملی وسرنوشت سازخبرداد وتصریح کرد افزایش علاقه مندی ومیزان مشارکت مردم نشان دهنده سطح دانش واگاهی مردم وتمایل شان به تعیین سرنوشت واینده شان است.
بگفته اقای یوسفی رئیس نماینده گی وزارت خارجه درهرات درجریان این نشست بخشی ازدست آوردهای اداره محلی درعرصه های انکشافی واقتصادی بخصوص حمایت ازصنعت کاران وتولید کننده گان داخلی نیزتشریح شد وآقای وحیدی تاکید نمودکه اداره محلی ازسرمایه گذاری درسکتورخصوصی وتولیدات داخلی حمایت می نماید.
والی هرات همچنان اعطای جایزه جوانمردی ازسوی فدراسیون جهانی فوتبال به تیم ملی فوتبال کشورمان را تبریک گفت وانرانشانه توانمندی جوانان این دیارتوصیف نمود.
این درحالیست که روزگذشته نیزهیئت سفارت انگلستان نیزدرسفربه هرات پیشرفت های هرات دربخش های انکشافی واقتصادی را چشم گیراعلام کرد.

فریشی از هرات

امریکا شرایط حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان درپیوند به امضا قرار داد امنیتی را پذیرفته است

امریکا شرایط حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان درپیوند به امضا قرار داد امنیتی را پذیرفته است