تاریخ نشر: جدی ۱۱, ۱۳۹۲
افغانستان / خبرها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

رییس پیشین امنیت ملی افغانستان :ستایش از پاسداران عزت افغانستان

بیشترین اعضای صفوف اردوی ملی که با کمترین توقع و با بلندترین ایمان و عشق زیر بیرق ملی از عزت همه ی ما دفاع میکنند روستاییان چهار گوشه افغانستان اند.

برای این چهره های بشاش ، بازوان توانا و تیراندازان هدفمند ، اما گمنام زنده گی یعنی میدان تعلیم ، ساحه گزمه ، سنگر ، قاغوش و لحظه های کوتاهی با خانواده و دوستان.

بیشترین چهره های صفوف نیرو های امنیتی افغانستان از الوده گی بحث های تعصب آور و فساد زا دور و عاری اند. هیچ ملتی در نبود اردوی قوی و مورد ستایش مردم از دایره باطل سقوط و بی نظمی رهایی نمی یابد.

بیایید از اینها به عنوان نگهابانان عزت کلی ما ستایش نماییم و یاد بخون خفتگان شان را صمیمانه گرامی بداریم.

نباید دیگر مناره سپاهی گمنام بسازیم. آنهاییکه بخاطر ما می رزمند نامشان باید در قلب ها و خاطره های نهاد های ملی و اجتماعی ما ثبت باشد

قریشی از هرات

رییس پیشین امنیت ملی افغانستان :ستایش از پاسداران عزت افغانستان

رییس پیشین امنیت ملی افغانستان :ستایش از پاسداران عزت افغانستان