تاریخ نشر: سنبله ۲۴, ۱۳۸۹

استفاده از آموخته‌های مهاجرت در ساخت بناهای کابل

مهاجرت و آوارگی برای افغان ها در کنار رنج و سختی، فایده هایی هم رسانده است. برخی افغان ها در خارج شغل و حرفه های خوبی خصوصاً در بخش معماری فرا گرفته اند و با برگشت به افغانستان صاحب کار شده اند.

دولت افغانستان بارها گفته است که به دلیل نبود نیروی متخصص کار، شرکت ها و سرمایه داران مجبور می شوند تا برای پیشبرد کار شان کارگران پاکستانی و خارجی را استخدام کنند. شماری از افغان هایی که به کشورهای هسمایه، ایران و پاکستان، مهاجر شده بودند، توانسته اند کار حرفه یی فرا بگیرند، اما اغلب کارگران مهاجر افغان در کشورهای همسایه در بخش هایی غیرحرفه یی مصروف بوده اند.

ساختمان سازی در ده سال اخیر در شهرهای بزرگ افغانستان رونق خوبی داشته است. مهاجرانی که از ایران، پاکستان و سایر کشورها به افغانستان برگشته اند فرهنگ معماری همان کشورها را نیز با خود آورده اند.

آن افرادی که در خارج شغل معماری و ساخت و ساز خانه را یاد گرفته اند، شانس بهتری برای کاریابی در افغانستان دارند. شیوه های مختلف معماری در کابل و دیگر شهرها، در واقع بازتاب دهنده مهارت هایی است که این مهاجران در کشورهای مختلف یاد گرفته اند.

استفاده از آموخته‌های مهاجرت در ساخت بناهای کابل

استفاده از آموخته‌های مهاجرت در ساخت بناهای کابل