تاریخ نشر: قوس ۲۹, ۱۳۹۲
افغانستان / خبرها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

کمک 21 میلیون یورویی تازه هالند به وزارت معارف افغانستان در بخش تقویت انسیتیوت ملی تعلیمات زراعت و اعمار ساختمان های جدید

معاون وزارت معارف افغانستان  محمد آصف ننگ  روز پنج شنبه ۱۹ سامبر گفت، حکومت هالند ۲۱ میلیون یور کمک  بخاطر تقویت و پیشرفت انستیتوت ملی تعلیمات زراعتی در کابل می کند.

معین مسلکی و تخنیکی وزارت معارف دیروز۱۹ سامبر تفاهمنامهء را به همین هدف با سفیر هالند در کابل به امضا رساند.

به گفته آقای ننگ، این پول در بخش تقویت انسیتیوت ملی تعلیمات زراعت و اعمار ساختمان های جدید در این بخش به مصرف خواهد رسید:

« بیشتر آن در بخش زراعت مصرف می شود، در همین انستیتوت یک ساختمان بسیار خوب نیز اعمار کرده اند و کار ساختمان دیگر آن جریان دارد در ساحه تخنیکم، استادان نیز در بخش زراعت تحت آموزش قرار می گیرند، نصاب تعلیمی آن به زبان های دری و پشتو می باشد و این نصاب را به زبان های دیگر نیز تطبیق می نمائیم.»

برای اولین بار هفتاد و هفت تن از انستیتوت ملی تعلیمات زراعت در کابل که به همکاری هالند ساخته شده، به روز پنجشنبه اسناد فراغت بدست آوردند.

این محصلان برای مدت دو سال در بخش های نباتات، حیوانات و انکشاف دهات در انستیتوت زراعت آموزش دیده اند.

آقای ننگ همچنان گفت، فارغان این انستیتوت در کابل و ولایات مختلف در لیسه های تخنیکی و مسلکی به حیث استاد به کار گماشته می شوند.

شماری از فارغان اولین دوره انستیتوت ملی تعلیمات زراعت از سیستم درسی در این انستیتوت اظهار رضایت کردند.

مسوولان وزارت معارف، بهبود تعلیمات تخنیکی و مسلکی را جهت پیشرفت کشور مهم می خوانند.

به باور برخی از آگاهان امور، در صورت گسترش تعلیمات تخنیکی و مسلکی در کشور، برای شماری زیاد از افغان ها زمینه اشتغال فراهم می گردد.

کمک 21 میلیون یورویی تازه هالند به وزارت معارف افغانستان در بخش تقویت انسیتیوت ملی تعلیمات زراعت و اعمار ساختمان های جدید

کمک 21 میلیون یورویی تازه هالند به وزارت معارف افغانستان در بخش تقویت انسیتیوت ملی تعلیمات زراعت و اعمار ساختمان های جدید