تاریخ نشر: قوس ۲۴, ۱۳۹۲
افغانستان / خبرها / ویژه ها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

ولسی جرگه افغانستان کرسی پیشنهاد شده از سوی رییس جمهور افغانستان به اقلیت هندو و سیک را رد کرد

ولسی جرگه افغانستان  روز شنبه ۱۴ دسامبر فرمان تقنینی ریاست جمهوری در مورد اختصاص یک کرسی برای اهل هنود و سک در ولسی جرگه را رد کردند.

در جلسه ای که به ریاست عبدالرؤف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه برگزار شد فرمان تقنینی رئیس جمهوری مبنی بر ایزاد یک ماده در قانون انتخابات در مورد اختصاص یک کرسی برای اهل هنود و سک در ولسی جرگه که از سوی قاضی نذیراحمد حنفی رئیس کمیسیون امور تقنینی ارائه گردید، بحث صورت گرفت.

رئیس کمیسیون امور تقنینی با ارائۀ نظریات کمیسیونها در مورد این فرمان گفت که حدود دوازده کمیسیون موضوع اختصاص یک کرسی در ولسی جرگه برای اهل هنود و سک را رد نموده، آن را خلاف قانون اساسی دانسته اند.

اما برخی اعضای ولسی جرگه، استدلال نمودند که به خاطر قایل شدن تبعیض مثبت که در گذشته هم در برخی موارد، اعمال شده است، باید برای اهل هنود و سیک یک کرسی در ولسی جرگه اختصاص داده شود.

در جلسه، پس از بحث های مفصل، موضوع به رأی گذاشته شد که با موجودیت هفتاد و سه رأی مخالف در برابر پنجاه و یک رأی موافق و هفت رأی ممتنع، رد گردید.

پس از رد فرمان تقنینی رییس جمهور افغانستان  از سوی ولسی جرگه افغانستان  و حذف کرسی اختصاصی غیر انتخابی به هندو ها و سیک های افغانستان با  اعتراض شدید شورای مرکزی هندو وسیک‌های افغانستان و نمایندگان نهادهای مدنی در افغانستان مواجه شد.کارشناسان  در سایتهای  اجتماعی به شدت این حرکت نماینده گان را رد کرده و این  را خلاف دموکراسی دانسته.

ولسی جرگه افغانستان کرسی پیشنهاد شده از سوی رییس جمهور افغانستان به اقلیت هندو و سیک را رد کرد

ولسی جرگه افغانستان کرسی پیشنهاد شده از سوی رییس جمهور افغانستان به اقلیت هندو و سیک را رد کرد