تاریخ نشر: قوس ۲۱, ۱۳۹۲
افغانستان / منطقه | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

کنفرانس خبرنگاران افغانستان، پاکستان و تاجکستان در کابل برگزارگردید

به هدف ایجاد تفاهم منطقه یی میان خبرنگاران افغانستان، پاکستان و تاجکستان کنفرانس دو روزه یی در کابل راه اندازی گردید.

کنفرانس در خصوص نقش رسانه ها در ایجاد تفاهم منطقوی در حالی برگزار می گردد که در نزد شماری از افغان ها نسبت به روابط افغانستان با همسایه های اش مخصوصا پا کستان ذهنیت منفی وجود دارند.

مسوولان در وزارت اطلاعات فرهنگ می گویند که رسانه ها می توانند این ذهنیت منفی را دور ساخته و فضای اعتماد را میان کشور ها بوجود بیاورند.

سیمین غزل معین نشراتی این وزارت که به روز چهارشنبه در این کنفرانس صحبت می کرد گفت رسانه ها می توانند در تقویت روابط میان کشور های منطقه نقش مهم بازی کنند:

« رسانه های میتوانند به حیث اثر گذار ترین وسایل ملل جهان را به هم نزدیک سازند، همدیگر پذیری و محبت میان انسان ها را تقویت نمایند و با اطلاع دهی دقیق ملل جهان را از حال و احوال یکدیگر آگاه سازند. »

این کنفرانس دو روزه که با حضور تعدادی از خبرنگاران افغانستان، تاجکستان و پاکستان از سوی موسسهء مدیتوتیک راه اندازی شده، تا شام روز پنجشنبه ادامه خواهد یافت.

مشاور سیاسی سفارت جرمنی در کابل به اشتراک کننده های این کنفرانس گفت که افغانستان در بخش رسانه ها پیشرفت قابل قدر داشته است و از این فرصت باید برای برطرف ساختن مشکلات استفاده شود.

از سوی هم خبرنگار افغان و پاکستانی به این باور اند که هم اکنون فضای بی اعتمادی میان دو کشور به وجود آمده و رسانه ها باید در جلوگیری آن نقش خود را ایفا کنند.

این کنفرانس در مورد نقش رسانه ها برای ایجاد تفاهم منطقه یی در حالی برگزار می شود که هم اکنون ذهنیت های منفی در مورد همکاری ها میان افغانستان و پاکستان در هر دو کشور وجود دارند.

نی یا ادارهء حمایت کنندهء رسانه های آزاد در افغانستان هم باور دارد که چنین نشست ها می تواند میان کشور ها فضای بهتر همکاری را گسترش داده و راه را برای برطرف ساختن مشکلات موجود هموار سازد.

کنفرانس خبرنگاران افغانستان، پاکستان و تاجکستان در کابل برگزارگردید

کنفرانس خبرنگاران افغانستان، پاکستان و تاجکستان در کابل برگزارگردید