تاریخ نشر: قوس ۱۱, ۱۳۹۲
افغانستان / خبرها / ویژه ها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

امضای تفاهمنامه میان افغانستان و عراق جهت سهولت صدور ویزه برای افغانها

امروز دوشنبه افغانستان و عراق برای ایجاد سهولت  ویزا برای  افغان ها  تفاهمنامهء  ای را به امضاء رساندند که طی آن برای زایرین افغان سهولت ایجادمیگردد.

نشست امروز بااشتراک هوشیارزیباری وزیرخارجه عراق وضراراحمد  مقبل عثمانی سرپرست وزارت امورخارجه افغانستان درتالار وزارت خارجه برگزارشده بود بین وزراء هردوکشورتفاهمنامه به امضاء رسید که طبق آن سهولت های لازم برای افغان درآن کشورایجاد میگردد.

هوشیارزیباری وزیرامورخارجه عراق  گفت: “اینکه عراق باافغانستان مشترکات دینی، تاریخی وفرهنگی دارد هردوکشور نیاز به همکاری های دوامدار دارد ازاینرو نیازبود تاامروز تفاهمنامه را بمنظور ایجاد سهولت برای زایرین وتوریستان افغان به کشورعراق به امضاء برسانیم که طی آن سهولت های لازم برای زایرین افغان ایجادگردد.

وی: “افزود این اولین سفررسمی ام به افغانستان میباشد وخوشحالم که امروز باهمتای افغانی ام درمورد مسایل مربوط هردوکشور صحبت میکنم وامیدوارم این گفتگوها نتایجی مثبتی را باخودداشته باشد ودرروابط واوضاع هردوکشوربهبود واقع شود.”

موصوف افزود افغانستان وعراق ازدرد مشترک وجود تروریزم رنج میبرد واینگونه گفتگوها میتواند موثر واقع گردد وطی آن تجارب هردوکشور درنابودی تروریزم باهم شریک ساخته شود.

آقای زیباری علاوه کرد افغانستان درشرایط حساس قرار دارد وامضاء قرار داد امنیتی برای تداوم همکاری آیالات متحده امریکا باافغانستان مهم بوده که افغانستان خود درمورد فیصله کرده ونتایجی خوبی خواهدداشت.

وی حکومت افغانستان را یک حکومت مستقل وقدرتمند عنوان کرد که به گفته وی درحال حاضرافغانستان توانسته جایگاه اصلی اش را درمیان کشورهای منطقه وجهان کسب کند ونیروهای افغان نیزدرحال حاضر درحال توانمندشدن است.

ضراراحمد عثمانی سرپرست وزارت امورخارجه افغانستان نیزسفرهوشیارزیباری را به افغانستان گام نیک دانسته وامیدواری نشان داد تااین سفربتواند روابط این دوکشور را عمیق تربسازد وی افزود:”امیدوارم سفرآقای هوشیاری درتحکیم روابط دیپلوماسی بین دوکشور موثرواقع شود وروابط همکاری بین دوکشورعمیق گردد.

موصوف افزود قبل ازبرگزاری این نشست گفتگوهای مفصلی باوزیرامورخارجه عراق داشتیم که طی آن توافق صورت گرفت تاتفاهمنامه به منظور ایجادسهولت های لازم برای زایرین افغان به امضاء برسد.

آقای مقبل این تفاهمنامه را مهم عنوان کرده تاکید کرد که بعد ازاین زایرینیکه به هدف زیارت کردن ازاماکن مقدس وارد کشورعراق میشوند سهولت های لازمی برایشان مهیا میگردد.

این درحالیست که سالانه زایرین اهل تشیع درکشورعراق دراثرحملات مختلف کشته وزخمی میگردند.

امضای تفاهمنامه میان افغانستان و عراق جهت سهولت صدور ویزه برای افغانها

امضای تفاهمنامه میان افغانستان و عراق جهت سهولت صدور ویزه برای افغانها