تاریخ نشر: قوس ۱۰, ۱۳۹۲
افغانستان / خبرها / ویژه ها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

دفتر ریاست جمهوری افغانستان از قطع سوخت و دیگر تدارکات از سوی آمریکا به ارتش و پلیس ملی افغانستان خبر داده است

جلسه شورای امنیت ملی افغانستان امروز تحت ریاست حامد کرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در ارگ دایر گردید.

درابتدای جلسه، وزرای دفاع ملی و امور داخله کشور در مورد قطع تیل و اکمالات از جانب ایالات متحده امریکا بر اردو ملی و پولیس ملی که در دو سه مورد در برخی از جزوتامهای آنها صورت گرفته است یاد آوری نمودند و اظهار داشتند که این عمل خلاف تعهدات قبلی امریکا میباشد. در نتیجه قطع شدن تیل و خدمات حمایوی در موارد یادشده بر این دو وزارت در پیشبرد امور جزوتامهای مذکور سکتگی رونما گردیده است.

مجلس شورای امنیت ملی با استماع گزارش وزرای دفاع ملی و امور داخله به اتفاق این عمل نیروهای امریکا و ناتو را خلاف تعهدات قبلی و روحیهء همکاری قلمداد نمود.

مجلس به این نتیجه رسید که قطع نمودن تیل و خدمات حمایوی بر اردو و پولیس ملی ما منحیث وسیلهء فشار از جانب ایالات متحده امریکا مورد استفاده قرار میگیرد تا افغانستان با چشم پوشی از شرایط خویش، قرارداد امنیتی را با امریکا به امضا برساند.

مجلس خاطر نشان ساخت که لویه جرگه مشورتی با تائید قرارداد امنیتی نشان داد که مردم افغانستان به امید دست یافتن به امنیت وصلح این قرارداد را میخواهند اما این رابطه فقط از طریق همکاری میتواند به نتیجه برسد، نه به واسطه اعمال فشار و ایجاد وابستگی.

همچنان در مجلس شورای امنیت ملی در مورد انواع مختلف طیارات ترانسپورتی برای خریداری به قوای هوایي کشور گزارش از جانب دگر جنرال محمد دوران معاون لوی درستیز در امور قوای هوائی ارایه گردید و فیصله بعمل آمد تا از یک نوع آن،  به تعداد سه بال  برای قوای هوائی افغانستان خریداری گردد.

دفتر ریاست جمهوری افغانستان از قطع سوخت و دیگر تدارکات از سوی آمریکا به ارتش و پلیس ملی افغانستان خبر داده است

دفتر ریاست جمهوری افغانستان از قطع سوخت و دیگر تدارکات از سوی آمریکا به ارتش و پلیس ملی افغانستان خبر داده است