تاریخ نشر: عقرب ۲۲, ۱۳۹۲

هشدار رئیس جمهور امریکا؛ فراموش کردن افغانستان پیامدهای ناگواری خواهد داشت

رییس جمهورامریکا، بارک اوباما درمراسم ویژه یادبود ازسالروزسربازان کهنه کار،هشدارمی دهد که فراموش کردن افغانستان پیامدهای ناگواری خواهد داشت.

barack-obama-e10dcc69da3adc1dاوباما گفته است که ایالات متحد امریکا هرگزنخواهد گذاشت تا دست آوردها و فداکاری های نظامیان امریکایی درافغانستان فراموش شوند وهمین که امروزسربازان دراین جا حضور دارند، بیانگر این است که این فداکاری ها فراموش نخواهد شد.

رییس جمهورایالات متحد گفته است که القاعده درحال نابود شدن است، ازهمین رو تا پایان زمستان شمارنظامیان امریکایی درافغانستان به سی و چهارهزارتن کاهش خواهد یافت.

بارک اوباما دراین مراسم ویژه گفته است که درنتیجۀ فداکاری های سربازان امریکایی القاعده درحال نابودن شدن است و ملت ایالات متحد امریکا نیزاکنون خودش را مصوونتراحساس می کنند.

وی تاکید می ورزد که پس ازهرجنگ توجه ازخدمات وفداکاری های نظامیان به سوی دیگری تغییرمی کند، اما ادارۀ وی هرگزاجازه نخواهد داد تا فداکاری های بزرگ آنان درافغانستان فراموش شوند.

رییس جمهورایالات متحد امریکا، بارک اوباما گفته است که :« این نسل نسل نهم ویازدهم سپتمبراست، آنان با سفرپس ازسفر به افغانستان وعراق هر ماموریتی را که از آنان خواسته شد، به گونۀ درست انجام دادند، ازهمین رو امروز ما می توانیم بگویم که بخاطر خدمات قهرمانانه این سربازان هسته اصلی القاعده درمسیر شکست قرارگرفته است و کشور ما امن‌تر وملت ما احساس بهتری دارند.»

هم اکنون چهل وهشت هزارنظامی امریکایی درافغانستان حضوردارند.

رییس جمهوراوباما گفته است که بربنیاد برنامۀ ازپیش اعلام شده ، شماراین نظامیان درجریان سه ماۀ آینده به سی وچهارهزارتن کاهش خواهد یافت.

رییس جمهورایالات متحدامریکا، بارک اوباما گفته است که:« این زمستان شمارسربازان مان درافغانستان به سی وچهارهزارتن کاهش خواهند یافت وتا زمستان سال آینده انتقال مسؤولیت های امنیتی به نیروهای امنیتی افغان تقریبآ تکمیل خواهد شد. پس دراز ترین جنگ تاریخ امریکا پایان خواهد یافت.»

همزمان با خروج نیروهای امریکایی، بریتانیا نیزشمارسربازانش را درآستانه آغازسال دوهزاروچهارده میلادی ازهشت هزاروپنجصد، به پنج هزارکاهش می دهد.

اما با این هم انتظار می رود که هزاران سربازخارجی پس از این سال همچنان دراین کشورباقی خواهند ماند.

هشدار رئیس جمهور امریکا؛ فراموش کردن افغانستان پیامدهای ناگواری خواهد داشت

هشدار رئیس جمهور امریکا؛ فراموش کردن افغانستان پیامدهای ناگواری خواهد داشت