تاریخ نشر: حمل ۵, ۱۳۹۴
افغانستان / خبرها / ویژه ها | نویسنده/ تهیه کننده: سلیم برومند

حق العبور از حریم هوایی افغانستان از 400 دالر به 500 دالر افزایش یافت

اداره مستقل هوانوردی ملکی اعلام کرده است که براساس فیصله کابینه حق العبور از حریم هوایی افغانستان را از 400 دالر آمریکایی به 500 دالر افزایش داده است.

جلسه کابینه تحت ریاست رییس جمهور غنی اخیرا مقرره حق العبور میدان هوایی و تاسیسات هوانوردی را تعدیل و تصویب کردند.

url

براساس این تغییرات تکس پروازهای عبوری که از حریم فضایی افغانستان صورت می گیرد؛ از 400 صد دالر امریکایی به 500 صد دالر امریکایی افزایش خواهد یافت.

این اداره هدف از  پیشنهاد تغییر در مقرره حق الاجرات میدان های هوایی و تاسیسات هوانوردی، اتخاذ تدابیر مالی به هدف تامین منابع مالی پس از کاهش کمک های جامعه جهانی با افغانستان عنوان کرده است.

پیش از این هر طیاره‌ای که از حریم فضایی افغانستان عبور می کرد؛ مکلف بود که 400 دالر به دولت افغانستان تکس پرداخت کند و با تایید تعدیلات وارد شده از سوی جلسه اعضای کابینه 100 دالر در تکس طیاره های عبوری افزایش به عمل خواهد آمد.

تغییرات جدید قرار است اول ماه اپریل سال جاری اجرا شود.

روزانه تقربیاً بیش 200 تا 230 پرواز عبوری از حریم فضایی کشور به ثبت می رسد و این رقم در حال تغییر است. این در حالیست که از یک سال به این سو به دلیل افزایش خدمات بهتر ترانسپورت هوایی و هم چنان بیست و چهار ساعته شدن فعالیت میدان هوایی بین المللی حامد کرزی،‌ عواید مالی اداره مستقل هوانوردی ملکی تا 25 درصد افزایش یافته است.

خبرگزاری افق – کابل

حق العبور از حریم هوایی افغانستان از 400 دالر به 500 دالر افزایش یافت

حق العبور از حریم هوایی افغانستان از 400 دالر به 500 دالر افزایش یافت